Hoppa till huvudinnehåll

Analysverktyg och modeller

SLU utvecklar verktyg för att visa, analysera och göra bedömningar eller prognoser med hjälp av art- och miljödata. Här visar vi några av de mest efterfrågade verktygen. En del verktyg kan du använda direkt via nätet, andra kräver nedladdning av programvara.

Symbolbild för Heureka. Illustration.

Heureka - hållbarhetsanalyser för skogsbruket

Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Dagg på spindelnät. Foto.

Modeller för vattenförvaltning

SLU Vattennav utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Vi utvecklar modeller för beräkning av läckage av kväve och fosfor från jordbruksmark. Vi utvecklar också modeller för beräkning av vattenbalanser samt transport och omsättning av näringsämnen i vattendrag och sjöar.

Verktyg för riskbedömning av bekämpningsmedel

SLU utvecklar verktyg för skräddarsydda beslutsunderlag till myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. Här finns 3 modellverktyg för riskbedömning och riskhantering i olika skalor (fält, avrinningsområde, regionalt), riktade mot olika användargrupper. Basen är Macro-modellen.

Gran och skalbagge. Illustration.

Skogsskada - om sjukdomar och skador på träd

Skogsskada är ett verktyg för att identifiera och rapportera skogsskador på nätet. Här finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Visualisering av långa tidsserier från Riksskogstaxeringen

Studera skogens utveckling sedan 1920-talet på länsnivå baserat på harmoniserade tidsserier från Riksskogstaxeringen. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du se färdiga historier, men också skapa egna analyser och dela med andra.

Verktyg för biodiversitetsdata

Fyndkartor i Artfakta

Artfakta är till för dig som vill söka efter information om djur, växter och svampar i Sverige. Här kan du läsa fakta om arter och få hjälp med artbestämning. Numera finns här också tjänsten Fyndkartor, som bland annat gör det möjligt att söka fördjupad information och detaljer om enskilda fynd.

Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI)

SLU Artdatabanken har tillsammans med 10 andra svenska universitet och myndigheter utvecklat en svensk plattform för publicering och åtkomst till data om biologisk mångfald. Den nya forskningsinfrastrukturen invigdes 2021.

Vad har hänt med f.d. Analysportalen?

SBDI har ersatt konsortiet Svenska LifeWatch och Analysportalen som förvaltades av SLU Artdatabanken har nu lagts ner. En stor del av den f.d. Analysportalens funktioner finns i den nya biodiversitetsdatainfrastrukturen SBDI. Vissa funktioner kommer dock i fortsättningen att finnas i SLU Artdatabankens webbapplikation Artfakta, som exempelvis Fyndkartor.

Publicerad: 19 april 2024 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…