Förmåner på SLU

Senast ändrad: 15 maj 2024

SLU värdesätter bland annat välmående, utveckling och trygghet och erbjuder sina anställda flera olika slags förmåner. Nedan finns en del av förmånerna listade.

Friskvårdsbidrag

SLU erbjuder alla sina anställda ett friskvårdsbidrag på 2000 kr/år för någon aktivitet som utgår från Skatteverkets riktlinjer för skattefria friskvårdsaktiviteter

Semester

Som SLU-anställd tjänas semesterdagar in redan första anställlningsåret. Antal semesterdagar per år beror på ålder:

  • 28 dagar till och med de år den anställde fyller 29 år
  • 31 dagar från och med det år den anställde fyller 30 år
  • 35 dagar från och med det år den anställde fyller 40 år

Ledighet med lön

Förutom semester så har SLU-anställda möjlighet att vara ledig utan löneavdrag. Ledighet där lönen kan behållas är:

  • Flyttning
  • Examen eller tentamen
  • Tjänstgöring inom totalförsvaret
  • Trängande familjeskäl/Släktangelägenhet

Föräldralön

En arbetstagare på SLU som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön.

Föräldralön utgår med 10 procent av den aktuella kalenderdagslönen på lönedelar upp till beloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av kalenderdagslönen.

Föräldralönen utbetalas månadsvis i förhållande till ledighetens omfattning och utgår under högst 360 dagar.

Sjukvårdsförmåner

Våra anställda kan få ersättning för oliks sorters sjukvård. Dessa är läkarvård, tandläkarvård (kirurgisk behandling), sjukgymnastik/arbetsterapeut, psykologbehandling, sjukhusvård samt läkemedel. 

Försäkringar

Anställda vid SLU är livförsäkrade genom en tjänstegrupplivförsäkring.  De flesta statligt anställda är även försäkrade för personskada i samband med arbetet. Vid resor i tjänsten gäller vår tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet.

Pension

Som statligt anställd sköts pensionen av SPV, Statens löne- och pensionsverk. www.spv.se.

SLU:s pension består av två delar:

  • Allmän pension
  • Statlig tjänstepension

Chefs- och ledarskapsutveckling

På SLU lägger vi stor vikt vid ett inkluderande chefs- och ledarskap och färdigheter som stärker en god arbetsmiljö. För chefer och ledare på SLU erbjuds stöd och möjlighet till utveckling från personalavdelningen som även har en särskild enhet för chefs- och ledarskapsutveckling. Vi erbjuder utbildning, handledning, ledningsgruppsutveckling och processledningsstöd. Chefsprogrammet är obligatoriskt för prefekter men även öppet för andra med ett formellt chefsuppdrag. Ledarskapsprogrammet är till för den som leder grupper vare sig denne har ett formellt chefsuppdrag eller inte. Återkommande ges även utbildning för den som är chef över chefer (indirekt ledarskap), projektledarutbildning och utbildningar för den som ännu inte är chef eller ledare men som är intresserad av framtida chefs/ledaruppdrag.

Sjuklön

Vid en anställning på SLU som varar minst en månad, eller om en anställning är sammanhängande i minst 14 dagar, har den anställde rätt till sjuklön från SLU de första 14 dagarna i sjukperioden. Från och med dag 15 får den anställde 10 procent av aktuell kalenderdagslön till och med dag 365.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU