Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskaplig bastermin Saknar du behörighet? Har du inte teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund?

Basterminen är en möjlighet för dig som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande att komplettera dina kunskaper för att kunna antas till vissa program som ges på SLU.

PROGRAMINFORMATION

Naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i teman såsom vatten, mark, liv, mat och naturvetenskap i samhällets resursflöden. Grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning både till teman och som fristående föreläsningar. Du måste läsa alla ämnen under basterminen för att kunna bli godkänd. Basterminens studieämnen är inte identiska med gymnasiets kurser.

Naturvetenskaplig bastermin ger platsgaranti på följande program:


Naturvetenskaplig bastermin ger behörighet, men inte platsgaranti, på följande program:

 

Anmälan

Naturvetenskaplig bastermin kan läsas på vårterminerna. Utbildningen går att söka under höstterminen på antagning.se.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Behörighet: Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild behörighet i följande ämnen:
- Naturkunskap B
- Matematik C
eller motsvarande

alternativt
Naturkunskap 2
Matematik 3b alternativt Matematik 3c
eller motsvarande.

Här hittar du information om ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B/2.

Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.

 

KURSPLAN

Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 30 hp

Ämne: Biologi

Nivå: Förberedande nivå

Betygsskala: Godkänd / Icke godkänd

Språk: Svenska

Mål: Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig det naturvetenskapliga språket och inhämtat grundläggande begrepp och samband inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vidare skall studenten ha en förståelse för ämnenas plats i helheten, ha fått träning i litteratursökning, kommunikation och samarbete.

Innehåll: Naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i tema såsom vatten, mark, liv, mat, naturvetenskap i resursflöden i samhället.
Följande grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning till teman:

Biologi (4 veckor) Grundläggande systematik Klassindelning – vad den grundas på Evolutionära processer Växelverkan mellan biotiska och abiotiska system Energi- och materialflöden i biologiska system och samhälle Cellstruktur och växelverkan mellan struktur och funktion Populationsdynamik

Fysik (3 veckor) Energi, arbete, effekt, energikvalité, verkningsgrad, samhällets energiflöden, naturens energiflöden, värmekapacitet, ångbildningsvärme, smältvärme, entalpi, entropi. Kraft, likformig rörelse, acceleration, moment, tryck, kapillaritet, osmos. Laddning, elektriska fält, spänning, ström, resistans. Vågrörelse, elektromagnetisk strålning.

Kemi (6 veckor) Atommodeller Kemisk bindning Formelskrivning och stökiometri Jämvikter (bl.a. pH, redox) Termodynamik (entalpi, entropi, jämviktskostanter) Organisk kemi

Matematik (6 veckor) Reella tal, skalomvandlingar, ekvationslösning och olikheter. Rötter, potenser, logaritmer och trigonometri. Räta linjens ekvation, funktioner, enklare derivator och deras användning, primitiva funktioner och integraler. Grunder i sannolikhetsteori och statistik.

Övriga moment (1 vecka): Syntes, vetenskapsteori, litteratursökning.

Litteratur: Gemensam kurslitteratur fastställs av nämnd/motsvarande och redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om kurslitteratur ska finnas tillgänglig senast åtta (8) veckor före kursstart.

Examination och Godkända tentamen, godkända skriftliga och muntliga fordringar för godkänd kurs: redovisningar samt tillfredsställande deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment.

Övriga upplysningar: Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.

Basterminen är en möjlighet för dem som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande att komplettera kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik för att kunna antas till något av nedanstående program.

Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLU:s program. Platsgaranti innebär att den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande hösttermin.

  • Livsmedelsprogrammet (möjliggör för vidare studier till agronom)
  • Växtodlingsprogrammet (möjliggör för vidare studier till agronom)
  • Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram

Ansvarig institution: Institutionen för skoglig mykologi och patologi

EFTER BASÅR/BASTERMIN

Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLUs program

Platsgaranti innebär att den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande hösttermin.

  • Livsmedelsprogrammet (möjliggör för vidare studier till agronom)
  • Växtodlingsprogrammet (möjliggör för vidare studier till agronom)
  • Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram

Basterminen ger också behörighet men inte platsgaranti till:

  • Djur och hållbarhet (möjliggör för vidare studier till agronom)
  • Etologi och djurskydd

Basterminen utan platsgaranti har ingen egen anmälningskod. Anmäl dig till någon av de programkopplade anmälningsalternativen ovan.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

SLU Uppsala

Sveriges fjärde största stad och SLU:s största utbildningsort.


Kontaktinformation

Kursledare Naturvetenskaplig bastermin:

Behnaz Mazogi, Universitetsadjunkt
Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik

Telefon: +4618671836
E-post: behnaz.mazogi@slu.se

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…