Kampanjer inom medborgarforskning och naturväkteri vid SLU

Senast ändrad: 19 maj 2022

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri.

Försommarkollen 5-6 juni 2022

Genom Försommarkollen kan du bidra till ytterligare ökad kunskap om hur växterna påverkas av klimatförändringar. Under världsmiljödagen den 5 juni och nationaldagen den 6 juni kan du rapportera in blomningsstatus för liljekonvalj, prästkrage, rönn, hägg, syrén och liten blåklocka - Sveriges nationalblomma - där du bor. Försommarkollen genomförs av Svenska fenologinätverket i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen.

Rapportera bombmurklor

Bombmurklan är en skålsvamp som uppträder på vårvintern efter snösmältningen. I Sverige är arten fridlyst och rödlistad som sårbar. De senaste åren har mycket hänt med våra äldre granar och vi behöver få en bättre överblick hur det är ställt med bombmurklans skogar. Rapportera in dina fynd av bombmurkla till Artportalen så bidrar du till ökad kunskap.

Bidra till ökad kunskap om hummern

Vi behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Förra året hjälpte ett 40-tal hummerfiskande privatpersoner forskare att samla in data i projektet Lobserve. Det ger bland annatsvar om hur många och hur stora humrarna är. Nu behövs fler hummerfiskare när projektet breddas till fler områden längs västkusten.

Rapportera arter: kampanjer knutna till Artportalen

SLU Artdatabanken har sammanställt ett upprop med tips om arter att leta efter.

Många kampanjer som är knutna till Artportalen.se handlar om faunaväkteri eller floraväkteri, en ideell övervakning av hotade djur och växter . Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana och rapportera arter!

Genom kampanjerna uppmärksammas varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Det behövs mer kunskap om var dessa arter finns. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare, trollsländorbuskmus och småkryp.

En av faunakampanjerna - Spana spindlar -har fem rödlistade hoppspindelarter i fokus. Om du är dykare kan du bidra till det marina faunaväkteriet

Rapportera naturtecken: kampanjer knutna till Naturens kalender

Naturens kalender samlar vi löpande in observationer av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter!

Vi samlar in data om naturens kalender på tre olika sätt. Dels bedriver vi långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar”, dels genomför vi korta ”kollar” (som Vårkollen) där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet. Slutligen organiserar vi varje år större "försök" tillsammans med skolelever.

Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella så kallade fenologiväktare. Du är varmt välkommen att bli fenologiväktare!

Vårkollen under Valborg 2022

Varje år genomför Svenska fenologinätverket, i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen, Vårkollen under Valborg 30 april-1 maj. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur växtlivet i olika delar av landet påverkas av ett förändrat klimat.  

Naturens kalender i skolan - Höstförsöket

Höstförsöket  får skolelever delta i riktig forskning. Genom att vara i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som väcker nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer. 

Mus i hus?

Sett en gnagare i ditt hus? Berätta för oss! Genom att rapportera i appen Mus i hus kan du bidra till forskning om smittorisk för sjukdomar som sprids mellan gnagare och människor.

Bidra till ökad kunskap om granticka

Var med i kartläggningen av grantickans utbredning i Sverige. I samarbete med Uppsala universitet och SciLifeLab inleder SLU Artdatabanken nu ett projekt där syftet är att få klarhet i grantickornas taxonomiska tillhörighet, utbredning och ekologi. För att kunna genomföra projektet behövs allmänhetens hjälp att hitta och skicka in torkat material av granticka.

Hjälp till med kunskapen om sillgrisslor

Varje år så körs en live-sändning från Stora Karlsö där alla kan hjälpa forskarna med observationer. Projektet är ett samarbetet mellan WWF, SLU, Stockholms universiet och Baltic Sea Bird Project.

Under ytan: hjälp till att kartlägga frilevande kalkalger

Forskare från SLU och Göteborgs universitet vill ha hjälp med att kartlägga förekomsten av frilevande röda kalkalger (kallas maerl), på Sveriges västkust. Maerl är grenade alger men deras utseende kan påminna om koraller. Färgen är ljusrosa till cerise (döda strukturer är vita då pigmenten saknas) och man hittar dem ofta på 15-20 meters djup.

  •  

Upptäck Umeås fladdermöss

Låna en batscanner av oss på SLU och ge dig ut på nattliga äventyr och hjälp forskarna förstå var i Umeå kommun fladdermöss gillar att vara.

Jordgubbsappen

Fritidsodlare? Nu finns en en webbaserad jordgubbs-app där du kan identifiera och rapportera in observationer av arter som finns på eller i närheten av jordgubbsplantorna. Då kan du bidra till ökad kunskap och bättre odlingsingsråd för svenska trädgårdar, bl.a. när det gäller skadegörare. 

Främmande invasiva arter och sjukdomar

Rapportera eftersökta arter

Via Artfakta kan du enkelt rapportera observationer av vissa invasiva främmande arter både på land och i vatten.

Svartmunnad smörbult

Sett den främmande svartmunnade smörbulten? I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. Här kan du som privatperson också hjälpa till genom att rapportera dina fynd.

Amerikansk hummer

Sett en främmande hummer? Under höstens hummerfiske kan du hjälpa forskarna att kartlägga spridningen av amerikansk hummer.

Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med din hjälp kan arbetet med att öka kunskapen om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador.

Hjälp oss rädda askarna!

De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mari Jönsson, samordnare och docent
SLU Artdatabanken
mari.jonsson@slu.se, 018-672583 
 

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Kerstin Mo, marina evertebrater, koordinator Marint faunaväkteri
SLU Artdatabanken
kerstin.mo@slu.se 018-672652

René van der Wal
Institutionen för ekologi
rene.van.der.wal@slu.se

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22