Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 401 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Kunskapsbank

Kunskapsbank

Kunskapsbank water@slu.se Kunskapsbank Läs populärt om SLU:s forskning och miljöanalys kring vatten och fisk! Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor.

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Disp Veronica Hederström

Disp Veronica Hederström

Disputation: Ecology of Pollinators, Pests and Natural Enemies in Agricultural Landscapes – ensuring a sustainable supply of clover seeds lovisa.jones@slu.se Veronica Hederström försvarar sin

Disp Veronica Hederström

Disp Veronica Hederström

Disputation: Ecology of Pollinators, Pests and Natural Enemies in Agricultural Landscapes – ensuring a sustainable supply of clover seeds lovisa.jones@slu.se Veronica Hederström försvarar sin

Disp Anne Kirstine Eriksen

Disp Anne Kirstine Eriksen

The role of whole grains and lignans in lifestyle diseases - emphasis on prostate cancer and type 2 diabetes and their risk factors maisam.ali@slu.se Anne Kirstine Eriksen försvarar sin avhandling

Disp Anne Kirstine Eriksen

Disp Anne Kirstine Eriksen

The role of whole grains and lignans in lifestyle diseases - emphasis on prostate cancer and type 2 diabetes and their risk factors maisam.ali@slu.se Anne Kirstine Eriksen försvarar sin avhandling

Rutiner för uppföljning av doktorandutbildningen

Här hittar du information om vilka rutiner och vilken ansvarsfördelning som gäller för doktorandutbildning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Institutionen sorterar under både S

Forskarutbildning

Institutionen ger forskarutbildning i ämnet biologi vid skogsvetenskapliga fakulteten och biologi med inriktning mot ekologi, växtpatologi samt mikrobiologi vid fakulteten för naturresurser och

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning inom Skoglig fjärranalys. Exempel på aktuella avhandlingsteman är: Klassning av trädslag med t.ex. multispektral laserskanning eller tidsserier av satellitbilder