Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 83 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Länge ignorerade organismer påverkas också av att gräsmarker växer igen

Det är inte bara växter och insekter som hotas när gräsmarker och naturbetesmarker växer igen och förvandlas till skog. Också svampar och bakterier påverkas. De utgör en rik del av den biologiska

Sortblandningar kan minska problem med bladlöss i framtiden

Bladlöss är ett problem inom jordbruket världen över och det finns ett stort behov av att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Sokha Kheam visar i sin avhandling att det kan vara möjligt

I bästa friluftsskogen finns sjöar, vindskydd och gamla träd

När människor beger sig ut i naturen söker de utsikt, vatten, gamla träd samt variation i trädslag och åldrar. De verkar också uppskatta om det finns grillplats eller vindskydd. Däremot var det inte

”Lyssna på boende i utsatta områden”

Våra städer växter snabbt, men för att förtätningen ska bli rättvis så måste de boendes röster i socioekonomiskt utsatta områden höras i planeringen. Det är en av slutsatserna i Azadeh Shahrads

Kraftsamling av forskning kring Naturbaserade lösningar på SLU Alnarp

På SLU i Alnarp pågår just nu ett tiotal EU-finansierade forskningsprojekt om naturbaserade lösningar (NBS) som handlar om allt från digital modellering och grönplaner till deltagandeprocesser med

Disputation om ny variation i växtförädlingen av timotej

Yousef Rahimi har utvärderat vilda och domesticerade accessioner av timotej (och två närbesläktade gräsarter). Fredag 24 maj försvarar han sin avhandling som översatt till svenska har titeln ”

Begränsningar och möjligheter för ekologisk växtproduktion i produktiva jordbruksområden

I morgon disputerar Rafaelle Reumaux med sin avhandling som handlar om mångfalden av brukningsmetoder inom den ekologiska produktionen av spannmål. Vi ställer tre frågor till henne. Vad handlar din

Boost för växternas eget försvar mot skadeinsekter

Snytbaggar kan döda en stor del av de nyplanterade träden på ett hygge. Men det går att öka de små granarnas eget försvar. Då gillar inte snytbaggarna dem lika mycket. Det visar Kristina Berggren

Viktigt att hantera skadesvampar i plantskolorna

Ökad kunskap om skadesvampar i plantskolor kan förbättra åtgärderna som används för att skydda skogsplantorna. Därför har Rebecca Larsson i sin doktorsavhandling studerat förekomsten av skadesvampar

Lyckad återvätning kan mildra effekten av översvämningar

Våtmarker fungerar många gånger som en hydrologisk buffer, både mot torka och översvämning. Men kan dessa egenskaper återskapas genom att återställa utdikad våtmark? I sin doktorsavhandling har

Fosforläckage minskar med rätt utformning av tvåstegsdiken

Genom att anlägga tvåstegsdiken, det vill säga utgrävda terrasser längs med jordbruksdiken, kan både näringsläckage och dikeserosion minska. För att få god effekt gäller det dock att åtgärden är

Doktorsavhandling om hållbar växtproduktion anpassad till klimatförändringar

På torsdag disputerar Alessio Costa. I sin avhandling visar han hur variationer i växtföljden, alltså hur man växlar mellan olika grödor på sin åker, kan ge säkrare skördar och ökad hållbarhet i en

Loading…