Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 83 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Äldre sorter av spannmål – mer än en nisch?

”Man betraktar ofta kulturspannmål som något väldigt nischat, men dessa grödor har egenskaper som borde kunna göra dem intressanta för odling på fler gårdar än i dag”, säger Tove Ortman som

Mark Wales disputation

Avhandlingens titel: "Adolescent outdoor life and well-being" När? 31 maj 2024 kl. 9:00 Var? Crafoordssalen, Alnarp Insitutionen för människa och samhälle

Vinterutfodring påverkar renkalvars framtida betesbeteende

Att renar stödutfodras under vintern har blivit vanligare. Orsaken är både konkurrerande verksamheter och ett förändrat klimat. En nackdel med vinterutfodring är att renkalvar som utfodrats i hägn

SLU i topp när entreprenörskapsforskning sammanställs

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på en delad andra plats i Esbris sammanställning över vilka svenska lärosäten som publicerade flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovationer under

Tinder för mjölkkor: Stora fördelar med genomisk analys

I dagens mjölkkoavel finns möjlighet att DNA-analysera individer och ta fram genomiska avelsvärden. Möjligheterna med DNA-analys stannar dock inte vid genomiska avelsvärden utan det finns fler

Mål inför framtiden: Åkrarna ska krylla av insekter

På och i åkermarken bor och verkar en mångfald av nyttiga insekter och andra kryp. Tillsammans bildar de ett nätverk av medhjälpare som främjar grödornas tillväxt. Janina Heinen har i sin avhandling

Ny avhandling om samodling av spannmål och servicegrödor

Elsa Lagerquist har studerat sortval och metoder för att etablera servicegrödor i samodling med spannmål. I morgon disputerar hon med avhandlingen “Leguminous service crops in cereal production at

Avhandling belyser vikten av helhetsgrepp inom klövviltsförvaltning

Hur dovhjort, kronhjort, rådjur och älgar använder landskapet styrs av deras grundläggande behov: mat, skydd och undvikande av fara. I brukade landskap är det till stor del vi människor som genom

Stor variation av fosfor i diken och bäckar

Hur fungerar fosforinbindning i jordbruksdiken och vattendrag, och hur varierar det mellan årstider och geografiska områden? Trots liknande totalfosforkoncentrationer finns stora skillnader i hur

Tygelkraft vid ridning kan minskas till hälften med hjälp av inlärningsprinciper

I en doktorsavhandling från SLU har doktorand Marie Eisersiö, studerat de signaler som ryttare ger till sina hästar genom tyglarna. Genom tillämpning av inlärningsprinciperna för klassisk betingning

Så tas ny teknik och nya idéer upp i trädgårdsföretagen

Traditionell odling på friland och i växthus dominerar den svenska grönsaksproduktionen, men branschen rymmer också vertikalodling i växtfabriker med artificiellt ljus och småskalig hantverksmässig

Så styrs vår varierade skog av vattnet

Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.

Loading…