Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 150 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Att återställa sjöars ekosystem

När sjöars ekosystem fungerar väl, är vattenkvaliteten god. Då kan vi människor utnyttja de resurser som vattnet utgör. Rent vatten kan vi nyttja för att hämta dricksvatten, ta en simtur eller fånga

Vägkanter viktiga för pollinatörer, om trafiken är begränsad

Om vi sköter vägkanterna rätt kan de bli bättre livsmiljöer för de växter, fjärilar och humlor som har fått minskat utrymme i landskapet när hagar och ängar försvunnit. Det gäller framförallt

Första doktorsavhandlingen inom djuromvårdnadsvetenskap

Sedan drygt tio år är djursjukskötare ett legitimationsyrke som kräver tre års högskoleutbildning. Nu har den första doktorsavhandlingen inom ämnet djuromvårdnadsvetenskap lagts fram vid SLU.

Anlagda våtmarker gynnar fåglar och groddjur – men bättre uppföljning krävs

Många våtmarker har försvunnit de senaste 100 åren och det har drabbat fåglar, groddjur och även fiskar. Samhället har satsat på restaurering och anläggning av nya våtmarker men det har varit lite

Miljökemikalier i äggcellens omgivning påverkar embryots tidiga utveckling

Kemikalier producerade av människor kan påverka såväl människors som djurs hälsa. De senaste åren har fler och fler hittat samband mellan exponering för kemikalier och effekter på kvinnors fertilitet

Miljöfarliga PFAS-ämnens öde i marken har undersökts

Högfluorerade ämnen, eller PFAS-ämnen, är en grupp kemikalier som orsakar globala miljöföroreningar. I sin doktorsavhandling har Hugo de Campos Pereira undersökt hur PFAS-ämnen binds i marken på till

Effekter av strukturkalkning på lerjord

Strukturkalkning är en metod för att få leraggregat att hålla ihop bättre och därmed minska risken för fosforförluster. Men hur effektivt är det? Det har Jens Blomquist utvärderat i sin

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Växter kan försvara sig mot djur som försöker äta dem och det kan vi utnyttja inom växtskyddet. Yayuan Chen har i sin avhandling undersökt hur metyljasmonat (MeJA) kan användas för att trigga

Hur påverkar naturligt förekommande och tillsatt kväve de viktiga ektomykorrhizasvamparna?

Ektomykorrhiza är en symbios mellan skogsträd och svampar. Ektomykorrhizasvampar är oerhört viktiga för trädens näringsupptag. Kväve från omsättning av organiskt material och kväve introducerat genom

Vedegenskaper påverkar hur effektivt nanocellulosa kan produceras

Nanocellulosa utgör grunden för många nya material och används redan nu för en rad olika tillämpningar. Anne Bünder, doktorand i Totte Niittyläs grupp, har undersökt hur vedegenskaper påverkar

Resistensen mot avmaskningsmedel breder ut sig hos hästens spolmask

Sedan drygt 15 år är hästens spolmask resistent mot avmaskningsmedel med ivermektin i Sverige. Idag är läget likadant på stuterier på Island, och på svenska stuterier har parasiten även utvecklat

Effekter av okontrollerad urbanisering på en flods flöde och vattenkvalitet

Urbanisering orsakar försämring av vattenkvaliteten och flöden i floder och vattendrag över hela världen. Med avrinningsområdet vid Rocha-floden i Bolivia som exempel utvärderade Benjamin Gossweiler

Loading…