Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1503 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Att återställa sjöars ekosystem

När sjöars ekosystem fungerar väl, är vattenkvaliteten god. Då kan vi människor utnyttja de resurser som vattnet utgör. Rent vatten kan vi nyttja för att hämta dricksvatten, ta en simtur eller fånga

Så kan risken för sjukdomsutbrott minskas i snöleopardernas landskap

De vilda djurens livsmiljöer krymper på många håll i världen och det ökar risken för nya pandemier. Det gäller till exempel i Asiens bergstrakter där snöleoparderna lever. Forskare från SLU har under

Skrämselljud kan rädda skörden från viltskador

Skärmselljud kan hålla borta klövvilt från åkrar och därmed minska betesskador på viktiga grödor. Det visar en ny studie från SLU där forskare undersökt hur dovhjort, älg, rådjur, kronhjort och

För vedlevande insekter spelar det roll var skogsbruket lämnar död ved

Vid slutavverkningar kan skogsbrukaren skapa högstubbar och bevara befintlig död ved. Det är till nytta för många vedinsekter. Forskning på SLU visar att det kan vara klokt att koncentrera den döda

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 - i Umeå, Uppsala,

SLU-forskare undersöker djurs betydelse för spridning av Covid-19

Kan vilda djur och husdjur ha en betydelse för att Covid-19 sprids och muterar? För att svara på den frågan behövs mer kunskap om ekologin kring Covid-19. Nu startar forskare från SLU och Umeå

Reglerade vattendrag kan få nytt liv – med liten energiförlust

Vattenkraft och levande vatten. Är det en ekvation som går ihop? Ja, ny forskning visar att vi genom att avvara en liten del i vattenkraftproduktionen kan skapa flöden som är bättre för livet i och

klimatförändringar påverkar näringsnväv i sjöar

Två nyligen publicerade studier tyder på förändringar i sjöarnas ekosystem på grund av klimatförändringar. Scenarier för klimatförändringar förutspår en ökad medeltemperatur i sjöar. Enligt de

Två startbidrag från Europeiska forskningsrådet till SLU

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC): Petra Marhava, för studier av hur

Är id och braxen ett mat- och miljösmart val

Att äta mer karpfisk från Östersjön som braxen och id har lyfts fram som ett miljövänligt alternativ till andra fiskarter. Men hur miljösmart är det egentligen, och är det säkert ur hälsosynpunkt?

Ny bild av samisk förvaltning av naturresurser under perioden 1550–1800

Hur rätten att utnyttja olika marker bestämdes bland samer i Sverige från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet beskriver två SLU-forskare i en ny bok. Berättande källor och

Ökad hävd av naturbetesmark kräver både lönsamhet och positiva attityder

Mångfaldsrika naturbetesmarker är beroende av att det finns lantbrukare med nötkreatur, får och hästar som hävdar dessa marker. Nu finns en rapport som belyser möjligheterna att öka arealen

Loading…