Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 171 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Forskarnas fällor med ko-urin hindrade malarians framfart

I en ny vetenskaplig artikel i tidskriften BMC Medicine beskriver ett forskarteam från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hur deras myggfällor bidragit till att minska spridningen av malaria i byn

Mykorrhizasvamp missgynnas mer av luftburet kvävenedfall än av kvävehalten i bördig mark

Mykorrhizasvampar i bördig granskog tycks missgynnas kraftigt av det stora nedfallet av luftburet kväve i Sydsverige. I Mellansverige, där nedfallet är lägre, tycks mykorrhizan däremot trivas bra

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Fler arter inte nödvändigtvis en framgång för biologisk mångfald

Människorna förändrar landskapet och klimatet. Ändå visar forskare från SLU och kollegor i Storbritannien att antalet växt- och djurarter generellt sett ökar i olika miljöer. Förvånande resultat?

Första studien där populationer av ett större rovdjur och dess bytesdjur varierar i cykler

Lodjur och rådjur kan interagera med varandra i ett cykliskt förlopp, där populationerna ökar och minskar enligt ett tydligt mönster. Det har SLU-forskarna Henrik Andrén och Olof Liberg kunnat

Forskningsanslag brukande och bevarande av skog

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 272 miljoner kronor i en forskningsstrategisk satsning på naturvetenskaplig skogsforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). – Sverige är ett

Naturens hälsofrämjande effekter för barn

Forskningsrapport från Folkhälsomyndigheten samlar evidensen för naturens hälsofrämjande effekter för barn. Att vistelse i naturmiljö har positiva hälsofrämjande effekter för barn har vi kanske haft

Förbisedda mikroorganismer kan hjälpa till att bevara kväve i jordbruksmark

Mikrober som omvandlar växttillgängligt kväve i marken till gaser som försvinner upp i luften har stor betydelse för jordbruket, och klimatet. Men det finns även en förbisedd mikrobgrupp som bevarar

Vinterutfodring påverkar renkalvars framtida betesbeteende

Att renar stödutfodras under vintern har blivit vanligare. Orsaken är både konkurrerande verksamheter och ett förändrat klimat. En nackdel med vinterutfodring är att renkalvar som utfodrats i hägn

Tallar tål mycket mer markförsurning än vad man trodde

Oron för att surt regn skulle orsaka skogsdöd var en het politisk fråga för 30–40 år sedan, och ledde till kraftfulla motåtgärder. Men hur skadlig hade försurningen kunnat bli utan dessa? Ett

Sverige kan bli föredöme för övervakning av genetisk mångfald

Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan arbeta med genetisk övervakning då vi har kommit längre i

Sverige kan bli ett föredöme för övervakning av genetisk mångfald

Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan arbeta med genetisk övervakning då vi har kommit längre i

Loading…