Hoppa till huvudinnehåll

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 88 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

UF seed funding -- Urban Forestscapes

SLU Urban Futures hubb i Umeå utlyser såddfinansiering för forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urbana landskap kopplat till skog och grön

Högtidlig installation av åtta nya professorer i Uppsala

Den 17 mars installerades åtta nya professorer vid SLU i Uppsala. Ceremonin ägde rum i Undervisningshusets aula på Ultuna. Därefter följde bankett och dans på Uppsala slott. Fem av professorerna höll

Se svampen i din skog!

En ny webbapplikation ska tas fram där skogsägare kan se vilka ätliga och naturvårdsintressanta mykorrhizasvampar som finns på deras mark. Applikationen ska också visa hur olika skogsbruksåtgärder

Hur viktiga är granbarkborrarnas skelettskogar för naturvården?

Granbarkborrarna är ekosystemingenjörer och skapar livsmiljöer för andra arter. Under senare år har granbarkborren dödat stora mängder gran i Sverige och Centraleuropa och med den pågående

Tre SLU-projekt beviljas medel från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat bidrag om totalt 8,1 miljoner kronor till SLU-projekt inom kretsloppsteknik, minskat klimatavtryck i mejeriproduktion, och förändringsprocesser för hållbar

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala 2023

Den 17 mars 2023 håller nya professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar vid SLU i Uppsala. Ämnesbredden är stor och täcker bland annat sjukdomar och hälsa hos djur och

prestigepris

För ”nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser” tilldelas Audrey Campeau, institutionen för skogens

Utlysning av medel

SLU Future One Health öppnar två utlysningar. Två nya post doc-projekt inom One Health samt Såddmedel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten

Sverige-Indien Samarbete i Food-Environment Nexus

Raj Chongtham fick medel från STINT (Svenska stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning) för att initiera akademiskt samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (

Nytt EU-projekt stödjer lantbrukare i betesbaserad djurhållning

Den europeiska betesmarken krymper och nu görs en satsning på att vända trenden. Kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift ska spridas inom det europeiska lantbruket genom samverkan

Kunskap om Östersjöns hotade torskbestånd belönas

Torsken i östra Östersjön växer sämre än idag än den gjort de senaste 70 åren, och de småväxta och magra torskhonorna lägger också färre ägg. Det visade Monica Mion i sin avhandling, som nu belönats

Loading…