Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1133 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Om arter

Om arter

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända från Sverige – kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. ArtDatabanken arbetar långsiktigt med att analysera,

Om arter och natur

Om arter och natur

ArtDatabanken arbetar med att övervaka, studera och analysera tillståndet för svenska arter och naturtyper. Här kan du hitta svar på frågor som handlar om ArtDatabankens olika ämnesområden.

ArtDatabankens arbete med främmande arter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad nationell lista över invasiva främmande arter. I uppdraget görs vetenskapliga

Välkommen på hearing

Välkommen på hearing

ArtDatabanken genomför på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten en riskklassificering av ett urval främmande arter. Arbetet som pågår under 2017-2018 genomförs med en

ArtDatabankens naturvårdspris

ArtDatabankens naturvårdspris

– ett av Sveriges finaste naturvårdspriser.

Vinnarna av naturvårdspriset 2018

ArtDatabankens Naturvårdspris 2018 går till Mats och Karin Ericson för deras arbete med Vargsymposiet. Symposiet har blivit en årlig mötesplats som skapat förutsättningar att på ett enkelt sätt, i en

Nominera till naturvårdspriset 2018(3)

Hjälp oss att hitta årets vinnare av ArtDatabankens naturvårdspris. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många

Nominera till naturvårdspriset 2018(2)

Hjälp oss att hitta årets vinnare av ArtDatabankens naturvårdspris. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många

Prisma

Prisma

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets (VR) system för att hantera bidragsansökningar och bidragskontrakt. För att kunna söka finansiering från något av forskningsråden krävs ett personkonto i

Om Markinventeringen

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll

Vad är taxonomi?

Vad är taxonomi?

Taxonomi och systematik handlar om att beskriva, namnge och klassificera organismer samt att härleda deras evolutionära släktskap.