Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 329 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Integrerad miljöövervakning

Det internationella programmet för integrerad miljöövervakning på effekten av luftföroreningar på ekosystem. Mer utförlig informtion om programmet finns på de engelska ICP IM sidorna.

Bekämpningsmedel i grundvatten och sediment

Data och sammanställning av resultat från provtagningarna av bekämpningsmedel i grundvatten och i sediment, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Grundvatten tas från

Kontakter Fjäll/Arktis

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Fjäll/Arktis. Willem Goedkoop (till vänster i bild), koordinator för program Fjäll/Arktis. E-post: willem.goedkoop@slu.se , tel., 018-

Verksamhet Försurning

Program Försurning ger en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP). I

Kontakter Försurning

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Försurning och anknytande forskning. Magnus Simonsson , koordinator för program Försurning (till höger i bild). E-post:

Kampanjer, medborgarforskning

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Hjälp forskarna med observationer av sillgrissla Varje sommar körs en live-sändning från

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev och ta del av

Rapportera naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem och resurser för frivilligövervakning som SLU driver

Ny rapport om invasiva kräftddjur

Under 2023 upptäcktes tre invasiva främmande arter av kräftdjur i Sverige, dels i Vättern och dels i Mälarområdet. Åren dessförinnan hade tre andra arter av främmande kräftdjur påträffats. En ny

Egna beräkningar

Här kan du göra egna beräkningar med data från Markinventeringen. Med en Enkel beräkning kan du beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika

Klimatrapporteringen

Klimatförändringarna ger effekter på ekosystem och samhälle. För att mildra effekterna måste utsläppen av växthusgaser minska. Utsläppsutvecklingen följs upp genom ländernas redovisning till FN och

Markinfo

MarkInfo är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket. Syftet är att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige.

Loading…