Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1313 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Versionshistorik API

Versionshistorik API

Releaseversion 4 februari 2019 Artportalen version 2.12.8. Rättade buggar/fixed bugs Sightings_GetSightingsBySearch Fixed bug. Method crashed when trying to return > 300 records. Förbättringar/

Anmälan och information

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig. Anmälan är bindande. Deltagaravgift Avgiften för företag, myndigheter och organisationer är 2 400 kr . För

Utställarinformation

I Undervisningshusets foajé som ligger i direkt anslutning till själva konferenssalen finns det möjlighet att boka en egen utställarplats/bokbord. Förutsättningarna är att din organisation/förening

Program Flora- och faunavård 2019

Främmande arter är en del av svenskt växt och djurliv. En del har kommit hit av sig själva andra med hjälp av människan, medvetet eller omedvetet. De främmande arterna kan ibland utgöra ett bekymmer

Värt att veta Skogen och klimatångesten

Värt att veta Skogen och klimatångesten

Värt att veta... Skogen och klimatångesten – så tacklar vi skadegörarna ulla.ahlgren@slu.se Hotbilden mot våra skogar växer i takt med ökad handel och ett förändrat klimat. Den ökade handeln gör

Sök stöd till biologiska samlingar

Sök stöd till biologiska samlingar

På denna sida hittar du specifik information om ArtDatabankens senaste utlysning av museistödsmedel för vård, omhändertagande av material, digitalisering och utveckling av biologiska samlingar i

Om stöd till biologiska museer

Om stöd till biologiska museer

ArtDatabanken utlyser regelbundet medel för vård, omhändertagande av material, digitalisering och utveckling av biologiska samlingar i Sverige. Nästa utlysning är planerad till 2019. Den verksamhet

Allt fler rapporterar kärlväxter i Artportalen

Under 2018 rapporterades 1 758 321 fynd av kärlväxter till Artportalen. Av dessa utgjordes dock 80 % av äldre fynd från Upplands (1990-2010) och Smålands (1978-2007) landskapsfloror. Antalet fynd av

Stöd till forskning

Aktuell utlysning av medel för taxonomisk forskning och inventering hittar du här . Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av

Om Svenska artprojektets forskningsmedel

Om Svenska artprojektets forskningsmedel

Svenska artprojektet utlyser årligen medel till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. Aktuell utlysning hittar du här .

EU-rapportering

EU-rapportering

ArtDatabanken tar fram statusrapporter enligt artikel 17 (art- och habitatdirektivet) och artikel 12 (fågeldirektivet). Nästa rapporttillfälle är 2019 .

EU:s art- och habitatdirektiv

Gynnsam bevarandestatus Varje medlemsland har skyldighet att se till att alla arter och naturtyper som ingår har så kallad gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att utbredningsområde, areal,