Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1207 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Verksamhet Jordbrukslandskap

Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett

Riskbedömning växtskyddsmedel

I miljöövervakningen av ytvatten hittas återkommande ett antal växtskyddsmedel i halter över sina respektive riktvärden. Men det finns olika bilder av nivån på problemet. Risken för att

Sandstäpp - Sveriges mest inventerade naturtyp

För att vara så obetydlig ur ett arealperspektiv har sandstäpp fått ovanligt stor uppmärksamhet. Sällan har en naturtyp inventerats och studerats så mycket. Orsaken är att den är mycket ovanlig och

Miljötrender nyhetsbrev

Intresserad av frågor om miljö, natur och hållbarhet? Få koll på ny kunskap genom att prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och skickas ut med e-post ett par gånger

Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Cirka 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

ArtDatabanken rapporterar

ArtDatabanken rapporterar

ArtDatabanken rapporterar Rapportserie | ArtDatabanken SLU Cecilia.nordstrom@slu.se ArtDatabanken rapporterar är en rapportserie med varierat naturvårdsinriktat innehåll. ArtDatabanken

Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag. Målgrupp Målgruppen är i första hand nya projektekonomer som inte har

Identification of potential level shifts in environmental time series

När miljötidsserier påverkas av ändrad kemisk metodik eller byte av ansvarigt labb kan statistiska metoder användas för att analysera om den aktuella serien uppvisar en nivåförändring. Skattningen av

Stimulansmedel

Stimulansmedel

På SLU finns nu några olika former av ekonomiska stimulansmedel som syftar till att sänka trösklarna för att koordinera större ansökningar samt att höja kvaliteten på dem. Dessutom har andra