Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 334 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Rapportera naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev och ta del av

Miljöanalys

Hur mår miljö och naturresurser? SLU:s miljöanalys förser myndigheter med efterfrågad kunskap och data för att nå miljö- och hållbarhetsmålen.

Miljötrender nyhetsbrev

Intresserad av frågor om hur miljö, naturresurser och hållbarhet? Få koll på ny kunskap genom att prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev. Läs de senaste årens utgivna nummer längre ned. Nyhetsbrevet

Kampanjer, medborgarforskning

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Aktuellt är till exempel att hålla utkik efter amerikansk hummer. Rapportera fynd av

Ännu bättre bildigenkänning med nya verktyget

Nu blir det ännu enklare att bestämma art med hjälp av bildigenkänning. SLU Artdatabanken har släppt en ny och förbättrad version av bildigenkänningstjänsten Sök med bild. Den nya versionen bygger på

Statistik, art- och miljödata

SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om naturresurser, arter och livsmiljöer.

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Det mörknar i bygderna

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i flera avseenden. Arealen öppna jordbruksmarker har minskat och skogarna har blivit tätare och rikare på virke. Det påverkar både den

Från ljunghed till granskog

Vid 1850-talets mitt bestod det halländska landskapet till stor del av ljunghed som betades och brändes regelbundet. Idag dominerar virkesrika granskogar. Under medeltiden hade skogen stor utbredning

Om miljöanalys

SLU:s miljöanalys tar reda på hur vår miljö egentligen mår och utvecklas. Våra experter söker svar på hur världens naturresurser kan användas på ett hållbart sätt. Genom att dela med oss av vår

Asp - från ogräs till naturvårdsträd

Så sent som 1980-talet var aspen ett oönskat inslag i skogsbruket på grund av att den bar en svampsjukdom. Idag vet vi att aspen är ett av de viktigaste trädslagen för bevarandet av biologisk

Loading…