Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 36 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Sommarjobb på Riksskogstaxeringen

Informationsträff via Zoom om sommarjobb på Riksskogstaxeringen Onsdag den 17 januari kl 15.00 har vi en informationsträff om sommarjobb på Riksskogstaxeringen via Zoom. Informationen tar ca 30

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Officiell statistik

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar

Riksskogstaxeringen söker personal till fältsäsongen 2024

Är du intresserad av skog och vill ha ett lärorikt och aktivt säsongsjobb? Nu söker Riksskogstaxeringen och Markinventeringen personal inför fältsäsongen 2024. Riksskogstaxeringen och

Arbetsrapport 553

Den 13/12 2023 gav SLU i samarbete med Gidlunds förlag ut boken "Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023." Arbetsrapport 553 "Riksskogstaxeringen 1938−2022" är ett supplement till

Skadorna av granbarkborre minskar – men skelettskogarna står kvar

Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022 visar en ny inventering som SLU genomfört. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda

Ny bok om Sveriges skogar under de senaste hundra åren

I år har den systematiska inventeringen av svensk skog pågått under ett helt sekel. Skogens utveckling under denna händelserika tid kan nu utforskas med hjälp av en bok från SLU Riksskogstaxeringen.

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

EU:s nya markdirektiv har potential men kräver ändringar

EU-kommissionens förslag till ett direktiv för att skydda och återställa mark, Soil Monitoring Law, har potential att bidra till en mer hållbar markanvändning. På sikt skulle det främja ett uthålligt

Det mörknar i bygderna

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i flera avseenden. Arealen öppna jordbruksmarker har minskat och skogarna har blivit tätare och rikare på virke. Det påverkar både den

Från ljunghed till granskog

Vid 1850-talets mitt bestod det halländska landskapet till stor del av ljunghed som betades och brändes regelbundet. Idag dominerar virkesrika granskogar. Under medeltiden hade skogen stor utbredning

Asp - från ogräs till naturvårdsträd

Så sent som 1980-talet var aspen ett oönskat inslag i skogsbruket på grund av att den bar en svampsjukdom. Idag vet vi att aspen är ett av de viktigaste trädslagen för bevarandet av biologisk

Loading…