Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 36 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Det mörknar i bygderna

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i flera avseenden. Arealen öppna jordbruksmarker har minskat och skogarna har blivit tätare och rikare på virke. Det påverkar både den

Från ljunghed till granskog

Vid 1850-talets mitt bestod det halländska landskapet till stor del av ljunghed som betades och brändes regelbundet. Idag dominerar virkesrika granskogar. Under medeltiden hade skogen stor utbredning

Asp - från ogräs till naturvårdsträd

Så sent som 1980-talet var aspen ett oönskat inslag i skogsbruket på grund av att den bar en svampsjukdom. Idag vet vi att aspen är ett av de viktigaste trädslagen för bevarandet av biologisk

Skogshistorier

2013 fyllde Riksskogstaxeringen 90 år. Inför jubiléet producerades ett historiskt material med målet att på ett lättillgängligt sätt belysa skogens och det svenska landskapets utveckling under 1900-

Filmer

Här finns länkar till filmer om Riksskogstaxeringen Riksskogstaxeringen: det okända äventyret (1993) Riksskogstaxeringen: det okända äventyret (förkortad version med bättre upplösning) Öppen

Snabbfotad inventering av skogsskador

Med snabb och bra koll på skogsskador kan vi lindra skadeutbrotten och minska kostsam, onödig skogsdöd. Därför grundades NRS, Nationell riktad skogsskadeinventering; en snabb och flexibel

TaxWebb modifierad

TaxWebb är Riksskogstaxeringens populära interaktiva analysverktyg som möjliggör skräddarsydda statistikuttag för användarna. Fram till nu har TaxWebb möjliggjort skattningar för produktiv skogsmark

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Officiell statistik

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar

Nya öppna skogliga data från nationella laserskanningen

För första gången släpper SLU lasermetriker som kan möjliggöra nya skogliga innovationer inom AI, biologisk mångfald och kontinuitetsskogsskötsel. Just nu genomför Lantmäteriet den andra nationella

ICP Forests – en pionjär inom skogsskadeövervakning

Oron för skogsdöden blev starten för ICP Forests; ett program för övervakning av luftföroreningar, och ett snart 40-årigt exempel på hur globala program kan harmoniseras med nationella. Idag är

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva. I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna:

Loading…