Ny sökning
HV0203

Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om djurskydd, djurvälfärd, djuretik och vetenskaplig metod.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för HV0203

Läsåret 2022/2023

Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod (HV0203-10163)

2022-09-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0203 Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod, 7,5 Hp

Animal welfare, animal Ethics and scientific methods

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurskydd 4,0 0102
Djuretik 2,0 0103
Vetenskaplig metod 1,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp husdjursvetenskap

Mål

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om djurskydd, djurvälfärd, djuretik och vetenskaplig metod.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika normativa djuretiska teorier och dess implikationer i frågor om djurvälfärd, -skydd och hållbarhet

- argumentera utifrån definierade etiska teorier inom ämnet djuretik

-redogöra för den praktiska tillämpningen av svensk djurskyddslagstiftning samt utifrån vilka grunder man bedömer djurvälfärd

- redogöra för övergripande effekter på djurvälfärd i olika produktionssystem för lantbrukets djur

- redogöra för kopplingen mellan djurvälfärd och hållbarhet

- redogöra för huvuddragen i vetenskaplig metod

- söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig litteratur inom områdena djuretik och djurskydd

- tillämpa relevant korrekt terminologi inom djurskydd, -välfärd, -vetenskap och -etik

Innehåll

Kursen ger en inblick grundläggande begrepp och metoder relaterade till djuretik, djurskydd och vetenskaplig metod. I kursen tränas djuretisk argumentation, bedömning av djurvälfärd samt vetenskaplig kunskapsinhämtning.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten.Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HV0109

Litteraturlista

Den litteratur som kommer att användas under den här kursen kommer du antingen att hitta i Canvas eller kunna söka fram i SLU-bibliotekets databaser. Vi kommer även att använda oss av lagstiftning och dess förarbeten som finns på ansvarig myndighets webbplats.

Mer information finns i Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0203 Anmälningskod: SLU-10070 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%