Ny sökning
LK0376

Avancerad Landskapsanalys med GIS

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0376

Läsåret 2022/2023

Avancerad Landskapsanalys med GIS (LK0376-30020)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Avancerad Landskapsanalys med GIS (LK0376-30034)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Avancerad Landskapsanalys med GIS (LK0376-30118)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0376 Avancerad Landskapsanalys med GIS, 15,0 Hp

Advanced Digital Landscape Analysis with GIS

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• • arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap,

• samhällsbyggnadsteknik,

• skogsvetenskap,

• arkeologisamtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursens syfte är att, med betoning på utveckling av metoder och angreppsätt, träna genomförande av digitala landskapsanalyser med GIS, samt att genom en spännvidd av projekt skapa en bred förståelse för möjligheterna med digitala landskapsanalyser inom landskapsarkitektur och fysisk planering.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- härleda och hantera rumsliga data och analyser.

- utifrån av relevanta teorier och medvetna val av metoder analysera och beskriva rumsliga sammanhang med GIS.

- presentera rumsliga analyser skriftligt, muntligt och med illustrationer/modeller.

- utifrån av relevanta teorier reflektera över dataunderlag, metodval, genomförande och presentationer av digitala landskapsanalyser med GIS.

Innehåll

Kursen samarbetar med aktuella forskningsprojekt för att kunna erbjuda stora och realistiska dataunderlag för studenternas arbeten som både sker individuellt och i grupp. Målet är att studenterna ska söka nya alternativa infallsvinklar för analyser och presentationer av materialen. Arbetena kommer också att omfatta klassiska analyser som t ex siktanalys och analys inför vindkraftsetablering. Förutom ett antal tematiska och övergripande föreläsningar om data och analysmetoder bidrar forskare från de olika forskningsprojekten med ämnesspecifika föreläsningar. Vikt läggs både på teori om landskapsanalys samt på teori om digitala arbetsmetoder och tekniker kopplade till GIS. Kursen avslutas med en posterutställning där studenternas arbeten presenteras.

Kursen innehåller föreläsningar, handledning och redovisning av projektarbete,seminarier, examination och utvärdering och projektarbete (planering och presentation). Seminarierna, presentationerna och examinationerna är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och projektarbeten

Godkända redovisningar av projektarbeten

Aktivt deltagande i obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Grundkunskaper i GIS rekommenderas. Självstudiekurs erbjuds av kursansvarigt område.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0286

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Euroforester - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: A1N
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0376 Anmälningskod: SLU-30086 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%