Ny sökning
TN0351

Energimarknadsanalys

Målet med kursen är att studenten ska få kunskaper om de energimarknader och den handel som finns och som främst berör Sverige. Kursen behandlar energimarknadernas omfattning, funktion och de mekanismer som styr utbud och efterfrågan på olika energislag och bränslen. Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar av inbjudna experter och ett studiebesök. Studenten genomför bl.a. ett individuellt fördjupande projektarbete.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0351

Läsåret 2022/2023

Energimarknadsanalys (TN0351-20052)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Energimarknadsanalys (TN0351-20109)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Energimarknadsanalys (TN0351-20147)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0351 Energimarknadsanalys, 5,0 Hp

Energy market analysis

Ämnen

Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 2,5 0302
Rapport 1,5 0303
Modellering och seminarium 1,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp, varav

- 10 hp inom energisystem eller energiteknik (se Övriga upplysningar)

- 5 hp elkraftteknik (se Övriga upplysningar)

- 5 hp systemanalys (se Övriga upplysningar)

- 5 hp företagsekonomi eller industriell ekonomiKunskaper motsvarande svenska 3 och engelska 5.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper om vad som påverkar utbud och efterfrågan på olika energimarknader samt förståelse för hur energisystemets utveckling påverkas av både tekniska och samhälleliga faktorer.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- sammanfatta och diskutera hur energimarknader samt tillhörande styrmedel är uppbyggda

- förklara och värdera vilka faktorer som styr handelsströmmar av bränslen och energi, såväl i en nationell och regional, som global kontext

- analysera och diskutera marknads- och affärsmodeller i relation till teknikutveckling samt förändring av energisystemet, marknaden och kundens preferenser

- med utgångspunkt från det tekniska systemet genomföra en energimarknadsrelevant, fördjupad analyserande studie som presenteras skriftligt och muntligt, samt dessutom granska och opponera på en annat arbete

- använda optimeringsverktyg för att modellera och analysera energimarknader.

Innehåll

Kursen behandlar sambanden mellan teknik, ekonomi och samhälle för olika energimarknaders utveckling. Med utgångspunkt i det tekniska systemet analyseras energimarknader och handel, särskilt marknader för olja, kol, naturgas, avfall, biobränslen, fjärrvärme och el. Ett projektarbete med fördjupning inom ett av delområdena genomförs. En praktisk övning i hur optimeringsverktyg kan användas som beslutsstöd vid analys av energimarknader ingår.Kursen behandlar också:

- Energimarknaders uppbyggnad och aktörer idag och i framtiden

- Mekanismer som styr energimarknaders utbud och efterfrågan

- Tekniska faktorer samt produkt- och råvaruegenskapers påverkan på energihandel samt marknadsutveckling

- Elmarknaders utformning och deras utmaningar kopplade till integrering av mer förnybar el i systemet

- Faktorer som påverkar elpriset samt hur el handlas

- Zon- och nodprissättning

- Optimeringsverktyg för energimarknadsanalys

- Konsumentens roll på framtidens energimarknad samt centraliserade respektive decentraliserade produktionssystem

- Marknadsintegration på olika energimarknader

- Olika sätt att hantera risk på energimarknader

- Policydesign och energi- och klimatpolitikens påverkan på energimarknader, i en svensk såväl som europeisk eller global kontext.Ämnesintegrerad kommunikationsträning ingår.Kursen genomförs i form av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier, självstudier samt ett fördjupande projektarbete och examineras genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten samt deltagande i obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten

- Godkänt deltagande i obligatoriska moment

- Godkänd tentamen
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kravet på förkunskaper i energisystem eller energiteknik kan uppfyllas genom exempelvis TN0353 Introduktion till energisystem 10 hp eller 1FA401 Energisystemfysik 10 hp. Kravet på förkunskaper i elkraftteknik kan uppfyllas genom exempelvis 1TE655 Elkraftteknik 5 hp eller 1TE064 Elektromagnetism och elkraftteknik 10 hp. Kravet på förkunskaper i systemanalys kan uppfyllas genom exempelvis TN0343 systemanalys med energitillämpningar eller 1RT316 System- och operationsanalys 5 hp

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för civilingenjörsprogrammet i energisystem
Ersätter: FÖ0338 Energihandel

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0351 Anmälningskod: SLU-20187 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 33%