Ny sökning
DO0131

Rehabilitering inom djuromvårdnad - principer och vetenskaplig grund

Kursplan

DO0131 Rehabilitering inom djuromvårdnad - principer och vetenskaplig grund, 15,0 Hp

Veterinary rehabilitation - Principles and scientific fundaments

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

180 hp

120 hp djuromvårdnad eller veterinärmedicin eller fysioterapi,

10 hp djurens anatomi och djurens fysiologi

Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge teoretisk och viss praktisk kunskap inom rehabilitering och träningsfysiologi, vilket möjliggör för studenten att planera ett övergripande rehabiliteringsprotokoll för ett urval specifika sjukdomar och skador hos djur, främst häst, hund och katt.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- skriva en översiktlig rehabiliteringsplan, enligt givna instruktioner,
- i detalj beskriva hur rörelseapparatens vävnader reagerar vid skada, under läkning och på olika grader av belastning,
- i detalj beskriva indikationer, kontraindikationer, förklaringsmodell och verkningsmekanism för ett urval utvärderings- och rehabiliteringstekniker,
- översiktligt beskriva olika träningsuppläggs inverkan på djurets rörelse- och cirkulationsapparat,
- kritiskt värdera vetenskaplig dokumentation inom området rehabilitering och träningsfysiologi samt motivera vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt,
- reflektera över frågeställningar gällande etik och djurskydd, vilka kan uppkomma vid rehabiliteringsarbete,
- översiktligt beskriva den lagstiftning i Sverige som reglerar arbete med rehabilitering.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll*

Kursen behandlar områden som vävnaders svar vid skada, läkning och olika grader av belastning och träning, samt olika rehabiliterings- och utvärderingsmetoders indikationer, förklaringsmodeller, verkningsmekanismer och vetenskapliga dokumentation.Kursen ger studenterna teoretiska kunskaper i rehabilitering genom undervisning om när, hur och varför ett urval utvärderings- och behandlingsmetoder utförs på djurslagen häst, hund och katt.

Studenterna ges viss möjlighet att praktiskt omsätta sina teoretiska kunskaper, bl.a. under moment som demonstration/träning av vissa behandlings- och utvärderingsmetoder.

*Genomförande

*Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, självstudier, seminarier, demonstrationer, praktiska övningar och diskussioner. I kursen ingår hantering av dissektionsmaterial och levande djur.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

kritiskt tänkande och muntlig kommunikation.Följande moment är obligatoriska:

praktiska moment, seminarium med presentation av rehabiliteringsplan samt opponering på medstudents rehabiliteringsplan.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)
Ersätter: VM0108, VM0112, VM0124

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0131 Anmälningskod: SLU-30020 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%