Ny sökning
TE0014

Avfallshantering

Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av kommunalt avfall, samt att förstå olika behandlingsmetoders (förbränning, kompostering, biogasrötning och deponering) påverkar på hur resurserna i avfallet nyttjas. Behandlingsmetodernas funktion och påverkan på miljö och resurser behandlas. Fokus för kursen ligger på den organiska (biologiskt nedbrytbara) fraktionen.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TE0014

Läsåret 2022/2023

Avfallshantering (TE0014-20042)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Avfallshantering (TE0014-20101)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Avfallshantering (TE0014-20140)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Avfallshantering (TE0014-20061)

2019-11-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Avfallshantering (TE0014-20072)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Avfallshantering (TE0014-20105)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Avfallshantering (TE0014-20043)

2016-10-24 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Avfallshantering (TE0014-20115)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Avfallshantering (TE0014-20054)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Avfallshantering (TE0014-20036)

2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Avfallshantering (TE0014-20042)

2012-10-29 - 2013-01-13

Kursplan och övrig information

Kursplan

TE0014 Avfallshantering, 5,0 Hp

Waste Management

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0302

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi. Minst 15 hp kemi, 10 hp biologi och 10 hp markvetenskap eller geovetenskap skall ingå. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B

Mål

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för samhällets hantering av avfall med fokus på den organiska fraktionen samt om hur resurserna i avfall kan nyttiggöras på bästa sätt samtidigt som dess negativa miljöpåverkan minimeras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och deponering) samt kunna jämföra dessa med avseende på miljö, hälsa och resurser.
- beräkna utbyte och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesser av den organiska avfallsfraktionen.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll*

Kursen ger en översikt över området avfallshantering, historik, lagstiftning och styrmedel i Sverige och EU. Avfallskaraktärisering, insamlings- och behandlingsystem. Teknik, process och dimensionering för sortering av icke-organiskt avfall samt behandling av organiskt avfall genom kompostering, biogasrötning och förbränning. Aspekter av miljömässiga utmaningar med deponering berörs och systemanalys för avfallssystem presenteras.

*Genomförande*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, datorlaboration, studiebesök, räkneövningar och examination.

Självstudier utanför schemalagd tid: övningsuppgifter, litteraturstudier.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: 

• muntlig kommunikation 

• skriftlig kommunikation

• kritiskt tänkande

• problemlösning

Följande moment är obligatoriska: datorlaboration och studiebesök.

Samverkan med det omgivande samhället sker genom studiebesök och föreläsare från avfallssektorn.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna är skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Fordringar för godkänd kurs är godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ingår i terminsblocket "Markmiljö" för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TE0009

Litteraturlista

Svensk avfallshantering 2021

Miljömål samt Etappmål avfall och Etappmål giftfria kretslopp

Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities

A European Green Deal (webbsida)

Towards a circular economy – Waste management in the EU

Organic waste recycling. Technology and management, 3rd edition. IWA Publishing Polprasert (2007) pp: 88-101

Executive summary i UNEP Food waste report

Gold, M., Tomberlin, J.K., Diener, S., Zurbrügg, C. and Mathys, A., 2018. Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review. Waste Management 82: 302-318. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.022

Edwards 2006 The science of vermiculture: The use of earthworms in organic waste management

UN Sustainable development goals

Schnürer and Javis (2018) Microbiology of the biogas process

Schönborn (1986). Biotechnology, volume 8. Microbial degradations: pp 210-239 (Extralitteratur)

Bad Bug Book: Introduction Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. US FDA (Food and Drug Administration) Read about: Campylobacter, Vibrio, Salmonella, Shigella, EHEC, Entamoeba, Cryptosporidium, Giardia, Ascaris and Trichuris

Komakech, A.J., Sundberg, C., Jönsson, H. and Vinnerås, B., 2015. Life cycle assessment of biodegradable waste treatment systems for sub-Saharan African cities. Resources, Conservation and Recycling 99: 100-110. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.03.006

Albihn, A. and Vinneras, B., 2007. Biosecurity and arable use of manure and biowaste - Treatment alternatives. Livestock Science 112: 232-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2007.09.015

Vinnerås, B., 2013. Sanitation and hygiene in manure management. Animal manure recycling: Treatment and management: 91-104.

Nationell avfallsplan 2018-2023

Moe (2008) Kandidatrapport Lukt - Kunskapsläge, Modellering och Analys (s 1 – 15)

Ahlqvist (2008) Lukt och VOC från gjutprocesser: s51-75

Jordbruksverket 2021 Att sprida organiska gödselmedel

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0014 Anmälningskod: SLU-20189 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 33%