Ny sökning
HV0204

Husdjurens fysiologi och histologi

Kursen ger grundläggande kunskaper i husdjurens fysiologi inklusive histologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0204

Läsåret 2022/2023

Husdjurens fysiologi och histologi (HV0204-20096)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0204 Husdjurens fysiologi och histologi, 15,0 Hp

Animal physiology and histology

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 1,0 0102
Histologi 4,0 0103
Fysiologi 10,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• 30 hp husdjursvetenskap eller biologi,

• 7 hp biokemi eller cellbiologi,

• 3 hp djuranatomi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i husdjurens fysiologi inklusive histologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för vävnadernas och organsystemens struktur och funktion,

- tillämpa kunskaper om kroppens organ och reglersystem ur ett integrativt perspektiv, samt beskriva hur organ och reglersystem samspelar under olika betingelser,

- redogöra för likheter och de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan olika djurslag.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, mikroskopering samt gruppövningar och demonstrationer. I kursen ingår även hantering av levande djur. Kursen behandlar vävnaders och organs histologi och fysiologi. Organsystemen omfattar nervsystem, muskulatur, endokrina organ, respirationsorgan, cirkulationsorgan, digestionsorgan, reproduktionsorgan, mjölkkörtel och utsöndringsorgan. Vidare ingår hormonella och centrala regleringsmekanismer samt integrativ fysiologi. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. vissa övningar.I kursen tränar studenten hantering av djur samt följande generella kompetenser: mikroskopering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0179, HV0157, HV0134, delvis HV0037, BI1223

Litteraturlista

Litteratur HV0204

1) Fysiologi

Physiology of Domestic Animals, third edition

*Författare: *Sjaastad, Sand, Hove

ISBN: 978-82-91743-41-7

Kommentar: Kursboken används i hög uträckning och det är viktigt att du har boken när kursen börjar. Eftersom den använts tidigare år och även på andra program kanske du kan låna den av en äldre student. Det brukar vara billigare att beställa flera exemplar av boken samtidigt. Se http://www.scanvetpress.com/

2) Histologi

Histologikompendium och mikroskoperingshandledning kommer att finnas tillgängligt på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0204 Anmälningskod: SLU-10004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%