Ny sökning
BI1441

Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag

Hästen äter foder som produceras i lantbruket, utnyttjar beten, har behov på inhysning och skötsel som ofta liknar våra övriga lantbruksdjur, dessutom kan hästens gödsel återföras till åkern. På lantbruken och på landsbygden finns stora möjligheter att tillgodose de olika behov som ställs av hästen. I många fall kan ett vanligt lantbruk ställas om till hästgård där det finns stallplatser och träningsanläggningar eller stuteriverksamhet. Hästhållning i större skala ställer krav på bra djurhantering, utrymme för verkning och skoning och veterinärundersökningar samt ofta specifika anpassningar för besök av kunder.

I kursen läggs fokus på hästens närmiljö och i ett projektarbete får studenterna arbeta fram en plan som skall beskriva en hästhållning och verksamhet med häst där gårdens resurser i form av mark, byggnader och arbetskraft används kreativt och lönsamt.

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1441 Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag, 7,5 Hp

Sustainable horse keeping in rural businesses

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier samt Biologi 1.

Mål

Målet med kursen är att ge studenten kunskaper för att kunna planera en hästhållning i en verksamhet, med hänsyn till en hållbar utveckling och i samspel med landskapet och landsbygdens utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- planera och utforma en hästanläggning med hänsyn till hästens närmiljö och utevistelse
- anpassa verksamhet efter gällande regelverk för djurskydd, arbetsmiljö och miljö
- analysera och diskutera olika hästhållningsformer ur ett hållbarhetsperspektiv

Innehåll

I kursen behandlas hästens beteende och krav på närmiljö och hållande för god hälsa och hästvälfärd. Regelverk för djurskydd, arbetsmiljö och miljö tas upp för drivande av hästverksamhet samt hästanläggning. Planering av hästanläggning och verksamhet studeras med hästen i fokus, men också med hänsyn till människor såsom skötare, elever och kunder. Kursen ger en förståelse för hur en hästanläggning planeras med hänsyn till byggnader och markanvändning (tex. rasthagar och bete). Kursen belyser hur man vid planering tar hänsyn till olika aspekter såsom byggnaders placering, logistik, behov av lager för foder och strö, användning av teknik för utfodring och utgödsling samt smittskydd.

*Genomförande: *Kursen är en distanskurs med några fysiska träffar på Alnarp. Kursen ges på halvfart.

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom att utnyttja olika undervisningsformer. Det är föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter, projektarbete samt studiebesök.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: Självständigt arbete, problemlösning och skriftlig kommunikation.

Följande moment är obligatoriska: deltagande vid studiebesök och schemalagda diskussioner.

Samverkan med det omgivande samhället sker genom studiebesök på olika hästföretag.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

- Engelskspråkig litteratur förekommer på kursen
- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-LT
Biologiområde: Zoologi
Ersätter: BI1288

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1441 Anmälningskod: SLU-20213 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%