Ny sökning
TN0285

Energi- och livscykelanalys

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för TN0285

Läsåret 2022/2023

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10071)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10216)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10244)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10189)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10109)

2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10026)

2017-08-28 - 2017-10-29

Läsåret 2016/2017

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10059)

2016-08-29 - 2016-10-23

Läsåret 2015/2016

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10246)

2015-08-31 - 2015-11-01

Läsåret 2014/2015

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10115)

2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10067)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10192)

2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2011/2012

Energi- och livscykelanalys (TN0285-20166)

2011-11-07 - 2012-01-15

Läsåret 2011/2012

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10194)

2011-08-29 - 2011-11-06

Läsåret 2010/2011

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10154)

2010-08-30 - 2010-11-07

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0285 Energi- och livscykelanalys, 5,0 Hp

Energy and Life Cycle Assessment

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0302

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp inom teknologi/teknik och/eller naturvetenskap, varav 30 hp inom teknologi/teknik.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika metoder för analys av resulterande miljöbelastning och förbrukning av naturresurser orsakade av en process

- genomföra en energi- och livscykelanalys (LCA) för ett enklare produktionssystem, exempelvis för ett livsmedel

- förstå hur energikvalitetsbegreppet kan hanteras i energi- och livscykelanalyser

- beskriva och tillämpa olika metoder för kvantifiering av effekterna av osäkra och varierande indata till energi- och livscykelanalyser

- sätta in metoden i ett sammanhang och förstå hur den utnyttjas inom näringsliv och forskning.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:

Energianalys

Kvalitetsaspekter på energi

Livscykelanalys

- definition av syfte, systemgränser och funktionell enhet

- inventering (LCI)

- bedömning av miljöpåverkan (LCIA)

- resultattolkning, känslighetsanalys

Datakällor

Osäkerhet i data

Kursen genomförs i form av föreläsningar, övningar, ett seminarium och ett projektarbete där studenterna ska genomföra en LCA, vilket inkluderar insamling av data, beräkningar av energi och miljöpåverkan samt analys av osäkerhet och känslighet.Obligatoriska moment i kursen är introduktion och redovisning av projektarbete, seminarium samt gästföreläsning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten, godkänd tentamen samt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0235

Litteraturlista

Läsanviningar


**Kursbok**: H. Scott Matthews, Chris T. Henrickson and Deanna H. Matthews (2015) *Life Cycles Assessment: Quantitative Approaches for Decisions That Matter.* Finns som e-bok på: [http://www.lcatextbook.com/]()

Föreläsning 1: Introduktion till LCA

Kursboken:

 • kapitel 1
 • kapitel 2, (s. 34-43, datainsamling, ej obligatoriskt men bra läsning till projektet)
 • kapitel 4 (s. 80-96, ISO standarden)
 • kapitel 5 (s. 100-135, inventeringsanalys)
 • kapitel 6 (s. 162-168, 174-185, allokering)
 • kapitel 10.

Artiklar och internetkällor:

Föreläsning 2: Avfallshantering

Artiklar och internetkällor:

Föreläsning 3: LCAns sista fas: tolkning av resultat, osäkerhets- och känslighetsanalys


Kursboken:
 • kapitel 2, sid 50-62
 • kapitel 7

Föreläsning 4: Hantering av el i LCA

Artiklar och internetkällor:


**Föreläsning 5: LCA & bioenergi**

Artiklar och internetkällor:

 • Singh, A., Pant, D., & Olsen, S. (2013). Life cycle assessment of renewable energy sources / (Green
  energy and technology). London: Springer.
 • Läs kapitel 2 (s.13-35): Wiloso & Heijungs. Key Issues in
  Conducting Life Cycle Assessment of Bio-based Renewable Energy Sources.
 • Finns att läsa och ladda ner på Ebook Central Ebook Central (går att hitta via biblioteket).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0285 Anmälningskod: SLU-10399 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 33%