Ny sökning
HV0169

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på utfodring, produktkvalitet och ekonomi.
Under träffarna besöker vi får- och lammköttsföretagare som visar och berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnas köttprovsmakning till självkostnadspris vid den obligatoriska träffen.
Innehåll
- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet
- Marknadens behov av lammköttets kvalitet och kvantitet
- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov
- Ekonomi på företagsnivå
- Fårens roll i natur- och landskapsvård
- Produktionsförutsättningar beroende på areal, besättningsstruktur m.m.
- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende
- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakning
Praktisk information om kursen:
- Kursen pågår under höstterminen (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska.
- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara, en obligatorisk och en frivillig. Det obligatoriska tillfället är en tredagarsträff i anslutning till en helg. Den frivilliga träffen är en tvådagars helgträff som genomförs om tillräckligt många vill delta. För planerade datum, se nedan ”information från kursledaren.”
- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling då huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform Canvas
- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med träffarna (transport, kost, logi), vid studiebesök och frivilliga aktiviteter som köttprovsmakning

Information från kursledaren

Missa inte din plats, viktig information om registrering!

Observera att den här kursen inte tillämpar självregistrering, registrering sker efter uppropet. Du som är antagen till kursen ” Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion, 7.5 hp hösten 2023” och är intresserad av att ta din plats i anspråk ska delta personligen vid uppropet via zoom den 28 augusti kl. 16.00 Länk till uppropet mejlas till dig som är antagen i god tid innan den 28 augusti. För reservantagna gäller andra rutiner som meddelas via personligt mail).

Träffar, Skara

Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara. Deltagarna bekostar själva resor, förtäring och uppehälle.

  • Den frivilliga träffen 16-17 september genomförs om tillräckligt många vill delta. Anmälan till Annelie.Carlsson@SLU.se. Vi kommer under helgen besöka fyra gårdar samt lyssna på veterinär som diskuterar djurhälsofrågor m.m. Start lördag 9.30, slut ca söndag 16.30. Boka gärna boende i god tid.
  • Det obligatoriska träffen är den 10-12 november.

Med vänlig hälsing

Annelie Carlsson

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-01-07 och 2024-01-28

Andra kursvärderingar för HV0169

Läsåret 2021/2022

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion (HV0169-10298)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2018/2019

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion (HV0169-30188)

2019-01-21 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0169 Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion, 7,5 Hp

Market-oriented lamb meat production

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande teori 2,5 0202
Seminarium och fördjupning 2,5 0203
Projektarbete 2,5 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på djur, marknad och ekonomi, samt slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- förklara hur djurmaterial, utfodring, skötsel och produktionssystem påverkar får- och lammköttsproduktion under olika förutsättningar,

- beräkna, tolka och utvärdera foderstater till tackor och lamm,

- nämna faktorer som styr lönsamheten i får- och lammköttsproduktionen i ett företag och förklara hur en lönsam och uthållig produktion planeras för att möta marknadens krav på kvalitet och kvantitet,

- beskriva faktorer som påverkar olika aspekter av slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet,

- beskriva fårens roll i landskapsvården,

- under handledning referera och diskutera lämplig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom lammköttsproduktionen,

- produktionsplanera, lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens förutsättningar och marknadens krav utifrån givna förutsättningar.

Innehåll

Under kursen diskuteras djurtillväxt, djurens näringsbehov, fodermedel och foderstater slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet; raser och avel, inhysnings- och skötselsystem samt djurhälsa inom får-och lammköttsproduktionen.

Ekonomi inom får och lammköttsproduktionen behandlas främst på företagsnivå. Kursen tar upp samband mellan marknadsbehov och olika produktionsförutsättningar som djurtillgång, tillgängliga arealer av åker och betesmark, besättningsstruktur, stödformer m.m. I projektarbetet planeras lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens givna förutsättningar och marknadens krav.

Inom kursen tränas följande generella kompetenser: analys, professionellt förhållningssätt och kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av tentamen, övningar och liknande uppgifter samt godkänd skriftlig redovisning av projektarbete. Godkänt deltagande i alla obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen genomförs på distans med två träffar på SLU i Skara varav en är obligatorisk. Förutom föreläsningar, där vissa är obligatoriska, kan obligatoriska moment som seminarier, övningar, studiebesök och projektarbete ingå. Före och efter träffarna finns tid för egen inläsning av litteratur och att ta del av undervisningsmoment via SLU:s läroplattform.

Kursen genomförs som en distanskurs med två fysiska träffar i Skara med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är därför en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En mindre del av kurslitteraturen kan vara på engelska. Kursen går under en termin. Kostnader för studenten i samband med träffar och studiebesök som mat, logi och resekostnader ingår inte i kursen utan betalas av kursdeltagaren.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Litteraturlista

Får 2008, Författare: Erik Sjödin, Karl-Erik Hammarberg, Sten Sundås ISBN: 9789127117860

Övrig obligatorisk litteratur tillhandahålls på lärplattformen Canvas som öppnas vid kurstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0169 Anmälningskod: SLU-10052 Plats: Skara Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%