Ny sökning
TN0345

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring

Kursen ger en introduktion till ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett samlat begrepp för de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Ämnesområden som behandlas: . Introduktion till Arbetsvetenskap, Psykosocial och organisatorisk miljö, Fysisk miljö, Information och interaktion i tekniska system, Metoder och utvecklingsprocesser, Ekonomiska och juridiska villkor.

Inblickar ges i nationell och internationell arbetsvetenskaplig forskning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0345

Läsåret 2022/2023

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10255)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10320)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10173)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345-10275)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0345 Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring, 7,5 Hp

Work Science -

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten arbetsvetenskapliga kunskaper inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. Arbetsvetenskap är ett samlat begrepp för de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Kursen ger grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som ger förutsättningar för hållbara och sunda arbetsförhållande.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förstå och förklara begreppet arbetsvetenskap

- uppvisa grundläggande kunskaper om viktiga arbetsmiljöfrågor inom lantbruks-/trädgårdsnäringen

- diskutera både fysiska och psykiska/organisatoriska faktorers inverkan på arbetsförhållandena

- ha kunskap om relevant lagstiftning

- diskutera och reflektera kring arbetsmiljöfrågor ur ett internationellt perspektiv

- identifiera och analysera arbetsrelaterade problem inom lantbruks-/trädgårdsnäringen och ge förslag till lösningar

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet genom inläsning av litteratur, individuella uppgifter, seminarium och stöds av en interaktiv lärplattform. Undervisningen sker huvudsakligen på distans, med ett avslutande obligatoriskt seminarium förlagt till campus på SLU, Alnarp.Kursen innehåller följande områden:

Introduktion till Arbetsvetenskap

Arbetsskador och hälsorisker inom lantbruk/trädgårdsnäring

Maskiner och redskap – utformning och risker

Psykosociala och organisatoriska faktorer

Arbetsmiljö i praktiken – analys och åtgärd

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom inlämningsuppgifter, samt deltagande i slutseminarium på Alnarp.För godkänt på kursen fodras att samtliga uppgifter är godkända och deltagande med godkänt resultat på slutseminarium på Alnarp. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ges som distanskurs på 25% fart. Kursen genomförs på hemorten genom inläsning av litteratur, besvarande av inlämningsuppgifter samt genomförande av en praktisk studie på valfri arbetsplats inom lantbruk/trädgård och redovisning av denna på ett slutseminarium på SLU, Alnarp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Obligatorisk kurslitteratur är "Arbete och teknik på människans villkor". redaktörer: Bohgard, Mats m.fl. , Prevent. Boken kan t ex köpas via Prevents webbshop https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/bocker/arbete-och-teknik-pa-manniskans-villkor-0435e8de/

eller läsas i engelsk version på nätet https://lms.onhumanterms.org/_onHumanTerms/login.aspx

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0345 Anmälningskod: SLU-10255 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 25%