Ny sökning
ST0061

Grundläggande statistik för biologer

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i statistik med tillämpningar inom det biologiska ämnesområdet.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ST0061

Läsåret 2022/2023

Grundläggande statistik för biologer (ST0061-10313)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan och övrig information

Kursplan

ST0061 Grundläggande statistik för biologer, 7,5 Hp

Basic Statistics for Biologists

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- Matematik 3

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i statistik med tillämpningar inom det biologiska ämnesområdet.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Använda relevanta matematiska metoder för att lösa biologiska och matematiska problem,

- redogöra för och diskutera centrala statistiska begrepp och statistikens användbarhet för beskrivning och tolkning av biologiska data,

- använda relevanta valda metoder och statistiska programpaket för bearbetning, analys och illustration av biologiska data,

- beräkna konfidensintervall och testa hypoteser,

- analysera data med hjälp av regressionsanalys.

Innehåll

På föreläsningar behandlas teori. På lektioner och datorövningar behandlas praktiska övningsuppgifter.Kursen innefattar:

- Grundläggande algebra, funktionsbegreppet, logaritmer,

- Beskrivande statistik så som visualisering av data, sannolikhetslära, vanliga fördelningar, punktskattningar samt konfidensintervall,

- Hypotesprövning: inferens kring väntevärden respektive proportioner; chi2-test och styrka,

- Enkel linjär regression.Kursen baseras på praktiska exempel från olika biologiska tillämpningsområden.Obligatoriska moment förekommer inom statistikprojektet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Godkända övningsuppgifter och godkänt skriftligt och/eller muntligt prov samt godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment

-Godkända datalaborationer • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Kvantitativ biologi. Författare: Lars-Åke Lindahl och Ulf Lindh ISBN: 978-91-47-10058-3

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N) Kurskod: ST0061 Anmälningskod: SLU-10071 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%