Ny sökning
BI1277

Vertebratzoologi

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen ger även grundläggande artkunskap om svenska ryggradsdjur.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1277

Läsåret 2022/2023

Vertebratzoologi (BI1277-20057)

2022-12-02 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Vertebratzoologi (BI1277-20100)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Vertebratzoologi (BI1277-20149)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Vertebratzoologi (BI1277-20098)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Vertebratzoologi (BI1277-20067)

2018-12-07 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Vertebratzoologi (BI1277-20011)

2017-12-01 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1277 Vertebratzoologi, 7,5 Hp

Vertebrate Zoology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 20 hp biologi.

Mål

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen ger även grundläggande artkunskap om svenska ryggradsdjur.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva ryggradsdjurens systematik, ekologi, biogeografi, morfologi, fysiologi och reproduktionsbiologi och översiktligt diskutera samband däremellan.

- identifiera och beskriva vanliga däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och fiskar i svenska ekosystem med exempel på deras utbredning, beteende, anpassning till miljön och reproduktionsstrategier.

Innehåll

Vid föreläsningar beskrivs översiktlig ryggradsdjurens evolutionära historia, den för stunden rådande synen på deras evolutionära släktskap samt deras huvudsakliga karaktäristika med anknytning till djurens förekomst och levnadssätt.Vidare behandlas faktorer som styr och styrt djurs utbredning, samt fältbestämningsmetodik, inkluderande tolkning av spår. Vid övningar tränas identifikation av såväl arter som skelettdelar, fjädrar, ägg, spår, etc.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0852

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1277 Anmälningskod: SLU-20200 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%