Ny sökning
BI1281

Växtfysiologi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1281

Läsåret 2022/2023

Växtfysiologi (BI1281-20063)

2022-11-01 - 2022-12-01

Läsåret 2021/2022

Växtfysiologi (BI1281-20081)

2021-11-02 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Växtfysiologi (BI1281-20152)

2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Växtfysiologi (BI1281-20108)

2019-11-01 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Växtfysiologi (BI1281-20097)

2018-11-06 - 2018-12-06

Läsåret 2017/2018

Växtfysiologi (BI1281-20006)

2017-10-31 - 2017-11-30

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1281 Växtfysiologi, 7,5 Hp

Plant Physiology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer 2,0 0202
Skriftlig tentamen 5,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp kemi samt 20 hp biologi.

Mål

Kursen ger en förståelse av växten som livsform, inte bara ur mänskligt nyttoperspektiv, utan sett från växtens egna livsmål.Efter genomgången kurs skall studenten:

- förstå och kunna beskriva växtens organ, celler och vävnader; fotosyntesen; upptag, transport och användning av vatten och mineraler; tillväxt och utveckling; skydd mot abiotisk och biotisk stress

- redogöra för hur variationerna i växternas form, utvecklingsförlopp, fotosyntes och ämnesomsättning är anpassningar till olika livsbetingelser

- utvärdera de fysiologiska egenskapernas betydelse vid människans olika användningar av växterna

Innehåll

Kursen handlar framför allt om nyttoväxterna. Vid föreläsningar tas följande upp:

- cellernas uppbyggnad och form, kloroplaster, cellväggar

- roten: sökande efter och upptag av vatten och mineral

- skottet: upptag av ljus och koldioxid, fotosyntes

- vävnader för transport av vatten och mineral, organiska ämnen

- tillväxt och utveckling: stamceller, blomma, fortplantning, frö och groning

- skydd mot abiotisk stress, skydd mot andra livsformer, sekundärmetabolism

- nytta ur människans synvinkel, växtförädlingVid laborationer (obligatoriska) behandlas växtens utvecklingsmönster och anpassningsförmåga studeras. Labresultat redovisas genom skriftliga rapporter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga prov. Godkända skriftliga och muntliga redovisningar av övningar och litteraturuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i kemi kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062); Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063); eller Biokemi, fortsättningskurs 7,5 hp (KE0064) med minst 7,5 hp godkänt resultat. Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0863, BI0864

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1281 Anmälningskod: SLU-20202 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%