Ny sökning
BI1317

Naturvårdsbiologi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1317

Läsåret 2022/2023

Naturvårdsbiologi (BI1317-30090)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Naturvårdsbiologi (BI1317-30199)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Naturvårdsbiologi (BI1317-30239)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Naturvårdsbiologi (BI1317-30185)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Naturvårdsbiologi (BI1317-30093)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1317 Naturvårdsbiologi, 7,5 Hp

Conservation biology

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig Tentamen 4,5 0102
Seminarium 1,5 0103
Projektarbete 1,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp Biologi varav 7,5 hp ekologi

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper om de teorier som används inom naturvårdsbiologin och hur dessa används i naturvårdsarbetet och forskning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för ekologiska teorier och ekologiska processer inom populationsbiologi, populationsgenetik, samhällsekologi och landskapsekologi som används inom naturvårdsbiologin.

- Tillämpa ekologisk teori på specifika naturvårdsbiologiska frågeställningar.

- Redogöra för stora hot mot arter, ekosystem och biodiversitet.

- Förklara hur man kan arbeta med att bevara, förvalta och öka biologisk mångfald.

- Diskutera olika perspektiv inom naturvårdsbiologin (både bredden av intressenter och ställningstaganden, och vad det kan innebära för naturvårdsarbetet).

Innehåll

Kursen kombinerar teoretiska och praktiska moment och innehåller föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och projektarbeten. I datorövningar och projektarbeten får studenterna tillämpa och fördjupa sina kunskaper. I seminarier övas vetenskaplig förståelse, kritisk granskning och kritiskt tänkande. Obligatoriska moment: Seminarier, projektarbeten. Kursen ger studenten kunskaper som behövs för ett framtida arbete inom naturvårdssektorn eller för fortsatta akademiska studier. Kursen behandlar följande: 1) vetenskaplig grund för naturvårdsbiologin, 2) ekologiska teorier som används i naturvårdsarbetet, 3) global biodiversitet och globala hot, 4) olika perspektiv hos intressenter i naturvårdsarbetet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntligt deltagande i seminarier, godkända skriftliga inlämningar från seminarier, godkända muntliga redovisningar från projektarbeten. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Innehållet i kursen kompletterar kursen (#07091), Tillämpad Naturvårdsbiologi 15 hp, men kurserna kan även läsas fristående från varandra.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: Delar av Bi1244

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1317 Anmälningskod: SLU-30386 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%