Ny sökning
BI1318

Tillämpad Naturvårdsbiologi

Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, praktiska övningar, seminarier och projektarbeten. Exkursioner till olika biotoper och naturvårdsobjekt är en viktig del av kursen, liksom projektarbeten där studenterna får tillämpa sina kunskaper. Projektarbeten är obligatoriska.


Kursen ger studenten kunskaper som behövs för ett framtida arbete inom naturvårdssektorn, och kombinerar därför teoretiska och praktiska moment. Kursen behandlar grundläggande teori och koncept inom naturvårdsbiologin, skötsel av specifika naturtyper, naturvård inom både skyddade områden (t.ex. naturreservat) och i det brukade landskapet, samt metodik för inventering och övervakning av biologisk mångfald.


Information från kursledaren

Välkomna till kursen Tillämpad Naturvårdsbiologi!

Kursen startar den 28 augusti kl 9:00 i sal C216 i Biocentrum på Ultuna (men resten av kursen komemr vi att vara i F-salen i Ekologicentrum).

Om du av någon anledning inte kan vara med första dagen är det viktigt att du meddelar det i förväg.

Kursen kommer till största del bestå av undervisning på campus, men också bestå av fältundervisning under exkursioner, övningar och projektarbeten.

Om något är oklart, kontakta gärna Erik Öckinger (erik.ockinger@slu.se).

Hälsningar,

Erik

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1318-10427 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1318

Läsåret 2022/2023

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10093)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10213)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10257)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10192)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Tillämpad Naturvårdsbiologi (BI1318-10100)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Böcker:
Niklasson M & Nilsson S.G. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. Studentlitteratur. ISBN: 9789144034461

Sodhi N.S & Ehrlich, P.R. 2010. Conservation Biology for all. Oxford Universuty Press. ISBN: 9780199554232. Finns fritt tillgänglig online på : https://conbio.org/publications/free-textbook/


**Kompendium:**
Öckinger. E. 2020. En introduktion till svensk lagstiftning för skydd av värdefull natur. Kompendium (finns tillgängligt via Canvas).
**Artiklar och bokkapitel (finns tillgängliga via Canvas):**
Havs- och Vattenmyndigheten. 2018. Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 — Resursöversikt. Sid. 9-15

Milberg, P. & Bergman, L.O. 2010. Evidensbaserad naturvård – nytt begrepp och ny färdriktning? Svensk Botanisk Tidskrift 104: 18-22.

Naturvårdsverket. 2018. Så bildas naturreservat: Svar på vanliga frågor från fastighetsägare.

Nilsson, S.G. 2009. Selecting biodiversity indicators to set conservation targets: Species, structures or processes. I: Villard, M-A & Jonsson, B.G. Setting conservation targets for managed forest landscapes. Cambridge University Press.

Olsson, R. m fl. 2008. Mångfaldsmarker. Centrum för Biologisk Mångfald. Sid. 29-37; 67-75; 115-133

Pullin, A.S. 2002. Conservation Biology. Cambridge University Press. Kapitel 8: “Selecting protected areas”.

Smith H.G. m fl. 2014. Beyond dispersal: the role of animal movement in modern agricultural landscapes. I: Animal Movement Across Scales. Edited by Lars-Anders Hansson and Susanne Åkesson. Oxford University Press 2014.

Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group. 2004. The SER International Primer on Ecological Restoration. www.ser.org & Tucson: Society for Ecological Restoration International

Sundberg, S. 2015. Vad är rödlistan och hur bedöms växter och svampar? Svensk Botanisk Tidskrift 109: 208-218.

Tidskriften Biodiverse, nummer 2 2020., Temanummer om Ekologisk kompensation, sid. 7-13.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Miljövetenskap Biologi Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1318 Anmälningskod: SLU-10427 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%