Ny sökning
BI1320

Bin, biodling och pollinering

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1320

Läsåret 2021/2022

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40149)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40135)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40049)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40063)

2019-05-03 - 2019-06-09

Kursplan

BI1320 Bin, biodling och pollinering, 7,5 Hp

Bees, Apiculture and Pollination

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande biologi, 30 hp.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om humlors och solitära bins taxonomi, biologi och ekologiska roll samt grundläggande kunskaper om honungsbin och biodling.Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- använda nycklar för artbestämning av insekter

- bestämma solitärbin till släkte samt vanliga humlor till art

- översiktligt redogöra för betydelsen av insektsmedierad

pollinering

- översiktligt redogöra för de sociala insekternas ekologiska

betydelse och hur ett bisamhälle är organiserat

- beskriva släktskap mellan individer i bisamhällen och

redogöra för könsbestämningen

- utföra vanliga åtgärder i praktisk biodling

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar i praktisk biodling, exkursioner och projektarbeten.I kursen behandlas de pollinerande steklarnas utveckling, biologi och ekologiska betydelse.

För de solitära bina läggs vikt vid artkunskap och biologi, för honungsbiet läggs vikt vid

biologi, ekonomisk betydelse samt praktisk skötsel.

Grundläggande pollinationsbiologi behandlas och knyter samman solitära och sociala bin.Ämnesområden som behandlas är:

- Binas utvecklingshistoria, biologi och taxonomi

- Uppkomsten av socialt beteende och begreppet superorganism

- Pollinationsbiologi

- Bisamhällets organisationsform med könsbestämning och reproduktion

- Hot mot pollinerande insekter

- Sjukdomar och parasiter i bisamhället

- Biodlingens betydelse och praktikObligatoriska moment på kursen är exkursioner, övningar och projektarbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända redovisningar av övningsuppgifter och projekt och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Entomologi
Ersätter: BI1203

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1320 Anmälningskod: SLU-40065 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%