Ny sökning
BI1437

Tillämpad trädförädling och bioteknologi

Ämnesmässigt innehåll

Kursen tar upp den allmänna processen för trädförädling som urval av genetiskt material måste ta hänsyn till i ett förändrat klimat. Studenterna lär sig traditionellt förädlingsurval, klimatanpassning och nya fenotypiseringsmetoder som gör det möjligt för oss att avla fram och välja ut bättre träd för förädling och vidare användning. Nya genombaserade förädlingsmetoder och praktiska överväganden för vidare distribution med avseende på fröplantsförökat eller vegetativt förökat odlingsmaterial diskuteras. Vi kommer att belysa hur lokala klimat- och ljusförhållanden påverkar växternas tillväxt och utveckling för att ge en förståelse för varför utsäde från fröplantager på andra breddgrader eller klimat kan vara utmanande. Här kommer studenterna också att introduceras till klonal trädförökning. Kursen behandlar trädbioteknik, från urval av gener till att generera och välja genetiskt modifierade träd. Processen illustreras med exempel för förändring av träegenskaper samt en labbpraktik. Slutligen integrerar vi de olika tekniker och strategier som finns tillgängliga. Från ett internationellt perspektiv övergår vi till ett lokalt perspektiv och reflekterar vilka tekniker som kommer att vara relevanta inom framtidens skogsbruk inom olika delar av Sverige, vilka potentialer och risker de har och hur de kan bidra till att skapa en motståndskraftig och hållbar skog. Olika etiska synpunkter på den tillgängliga tekniken diskuteras. För- och nackdelar med plantageskogsbruk jämfört med traditionellt skogsbruk utvärderas av studenterna i ett obligatoriskt uppsatsskrivande samt ett seminarium. Studenten ges möjlighet att träna kamratgranskning under dessa kursmoment.


Genomförande

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner. Utöver föreläsningar arbetar man i kursen med ett projektarbete som innebär litteraturstudier, inlämningsuppgifter och seminarium samt laborationer med inlämningsuppgift (labbrapport) och ett studiebesök.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: 

Kritiskt tänkande, samarbete, vetenskapliga metoder, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, tidsplanering.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom:

Studiebesök


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1437

Läsåret 2023/2024

Tillämpad trädförädling och bioteknologi (BI1437-30286)

2024-02-15 - 2024-03-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1437 Anmälningskod: SLU-30280 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%