Hoppa till huvudinnehåll

Kompletterande utbildning för veterinärer med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för veterinärer med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz anordnas av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

PROGRAMINFORMATION

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng under 2 år och ges vid SLU i Uppsala. Den innehåller teoretisk och praktisk undervisning, som syftar till en successivt fördjupad förståelse för den veterinära yrkesrollen i Sverige samt för veterinärmedicinskt arbete i enlighet med svensk lagstiftning samt efter svenska normer.

INNEHÅLL

Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser men möjlighet till individuell anpassning finns. Kurserna ges i de flesta fall på heltid och en stor del av undervisningen är schemalagd och obligatorisk, framför allt under de kliniska kurserna.

Utbildningen inleds med teoretiska kurser om djurskydds- och författningskunskap, epizootisjukdomar, livsmedelssäkerhet samt introduktion till klinisk konsultation, klinisk undersökning och bilddiagnostik. Uppläggningen av undervisningen under de inledande kurserna utgörs i första hand av föreläsningar, seminarier och praktiska moment individuellt eller i grupp.

Under klinikförberedande och kliniska kurser ges teoretisk och praktisk utbildning om djurens sjukdomar och vård utifrån det svenska perspektivet. Den kliniska utbildningen omfattar praktisk klinisk färdighetsträning inom djurägarkommunikation, undersökningsteknik samt träning i att självständigt handlägga patienter och inleda behandlingar baserat på svenska normer och svensk lagstiftning. I huvudsak ingår djurslagen hund, katt, häst, idisslare (nötboskap), mindre idisslare (får och get), gris och i viss mån fjäderfä i utbildningen.

I utbildningen ingår också undervisning i veterinär folkhälsovetenskap samt tillämpad epidemiologi och epizootologi.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Kompletterande utbildning för veterinärer med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: VT 2026

Sista anmälan för svenska studenter: 2025-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 6
Anmälningskod för svenska studenter: 82001

Behörighet:

För att bli antagen till utbildningen krävs:

- Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz
- Beslut från Jordbruksverket om kompletterande utbildning.
- Kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå
- Kunskaper motsvarande Engelska 6
Behörighet enligt ovan har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För tillträde till de kurser som ingår i utbildningen gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

-

MERITERING SOM URVAL VID ANTAGNING

Rektor har beslutat om särskilda urvalskriterier för den kompletterande utbildningen (dnr SLU ua 2015.1.1.1-802). Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser kommer ett urval att göras genom en särskild meritvärdering. Som sökande kan du komplettera din anmälan till tilläggsutbildningen senast den 15 april med handlingar som styrker dina meriter. Var och en av de ingående delarna av meritvärderingen ska styrkas för att ge poäng.

Meritvärderingen görs i två steg.

Steg 1:

  • Antal år sedan veterinärexamen. (Styrks genom examensbevis)
  • Yrkesarbete som veterinär. (Styrks genom arbetsgivarintyg)
  • Yrkesarbete inom svensk djursjukvård. (Styrks genom arbetsgivarintyg)
  • Annat yrkesarbete i Sverige. (Styrks genom arbetsgivarintyg)
  • Högskolestudier i Sverige. (Styrks genom registerutdrag eller kursbevis)
  • Diagnostiskt prov utfört vid SLU. (Provresultatet som bedöms av lärare vid VH-fakulteten ger meritpoäng.) Provet ges på svenska.

Steg 2:

De studenter som fått högst poäng efter steg 1 kallas till en intervju som också poängsätts. Under intervjun utvärderas förutsättningarna för den sökande att kunna klara tilläggsutbildningen inom givna tidsramar. Intervjun och bedömningen genomförs av lärare/tidigare lärare vid VH-fakulteten.

Därefter rankas de sökande efter den uppnådda totalpoängen. Om två eller flera sökande uppnår samma totalpoäng särskiljs dessa genom lottning.

Sökande som inte deltar i meriteringen ges noll (0) poäng i urvalet. Resultatet från meritvärderingen är giltigt endast under aktuell antagningsomgång.

DIAGNOSTISKT PROV

Provet anordnas vid SLU i Uppsala och ges i form av flervalsfrågor, d.v.s. på varje fråga finns flera svarsalternativ och det ska anges vilket av dessa svarsalternativ som är mest korrekt. Flervalsfrågor är synonymt med Multiple Choice Questions (MCQ) på engelska.

Syftet med provet är att utvärdera de sökandes förkunskaper, d.v.s. veterinärmedicinska kunskaper inom prekliniska och kliniska ämnen. Observera att provresultatet endast används för rangordning av de sökande, det finns inte någon gräns för godkänt. Det diagnostiska provet avslutas med en kortare skrivuppgift.

Du som har anmält dig i tid till utbildningen kommer att få en inbjudan till provet via e-post, tillsammans med en länk till webbanmälan och all annan information om provet som behövs. SLU kommer inte att ta emot någon annan form av anmälan till provet än webbanmälan. Endast anmälda personer kommer att släppas in i provlokalen.

Nästa kursstart 7 januari 2025

Upprop sker vid kursstart tisdagen den 7 januari 2025 på Campus Ultuna, Uppsala. Lokalen hittar du i schemat för den första kursen, som anslås på kurshemsidan senast 4 veckor före kursstart. Studenter som är antagna till SLU:s utbildningar måste närvara vid uppropet. Har du förhinder att närvara måste du meddela det per mail till antagning@slu.se senast kl. 9.00 tisdagen den 7 januari. Om du inte närvarar vid uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Utbildningsansvarig - Tilläggsutbildning för veterinärer

Jakub Babol, universitetslektor
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
TU-VET@slu.se

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…