Ny sökning
BI1438

Molekylär och mikrobiell ekologi

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1438 Molekylär och mikrobiell ekologi, 15,0 Hp

Molecular and microbial ecology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Godkänd skriftlig tentamen av teoretiskt kursinnehåll baserat på föreläsningar och litteratur 7,0 0001
Approved participation in laboratory exercises, literature discussions, and study visits 3,5 0002
Godkänt deltagande i projektarbete inklusive muntlig och skriftlig presentation 4,5 0003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 60 HP biologi,
- 5 HP mikrobiologi
- 5 HP ekologi
- 10 HP kemi
- 5 HP statistik
- Engelska 6

Mål

Syftet med denna kurs är att ge kunskap om molekylär och mikrobiell ekologi och om användningen av molekylära metoder, tillvägagångssätt och tillämpningar inom grundläggande ekologiska och miljövetenskapliga frågor, samt hur molekylära metoder kan användas för att lösa aktuella frågor och problem relaterade till hållbar livsmedelsproduktion, vattenkvalitet, miljöövervakning och bevarande av biologisk mångfald.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- Redogöra för och diskutera centrala begrepp inom molekylär och mikrobiell ekologi
- Beskriva och förklara interaktioner på molekylär nivå mellan mikroorganismer och deras biotiska och abiotiska miljö
- Förklara mikroorganismers roll för ekosystemens funktioner och diskutera möjliga tillämpningar inom miljöteknik och miljöövervakning
- Ge exempel på molekylära metoder som används för att identifiera, kvantifiera och funktionellt karakterisera organismer och samhällen samt diskutera möjliga tillämpningar av metoderna
- Tillämpa utvalda relevanta molekylära laboratorietekniker som vanligtvis används inom molekylär och mikrobiell ekologi
- Dra slutsatser från molekylära data som används inom ekologin utifrån statistiska och grafiska sammanställningar

Innehåll

Kursen behandlar

- Introduktion till molekylär ekologi och evolution
- Molekylära metoder inom ekologi, med tonvikt på studiedesign, laboratorieteknik, bioinformatik och biostatistik
- Molekylära metoder för att studera ekologiska frågeställningar och teorier, till exempel: kopplingar mellan biologisk mångfald och ekosystems funktioner, ekologiska nischer, motstånd och resiliens mot störningar i miljön
- Analyser av biotiska interaktioner i akvatiska och terrestra ekosystem med hjälp av molekylära metoder: mikrobers interaktioner med växter, djur och andra mikroorganismer, samt trofiska interaktioner inom näringsvävar och metabola nätverk
- Antropogena effekter på terrestra och akvatiska ekosystem, övervakade med molekylära metoder
- Tillämpningar av metoder inom molekylär och mikrobiell ekologi, till exempel inom: växtodling, miljöövervakning, analys av näringsvävar, klimatomställningen, regenerativt jordbruk, djurhälsa och probiotika, naturvård, avfalls- och vattenrening

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner som föreläsningar, uppgifter, litteraturstudier, laborationer, studiebesök, och projektarbeten. I kursen tränas de generella kompetenserna kritiskt tänkande, vetenskaplig metodik och muntlig och skriftlig presentation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

• Muntlig och skriftlig presentation av projektarbete

• Godkänt deltagande i obligatoriska moment

• Skiftlig laborationsrapport

• Skriftlig tentamen
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

För studenter på växtodlingsprogrammet ger följade kurser kunskaper motsvarande förkunskapskraven: grundläggande statistik och matematik för biologer (ST0059), genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278), Ekologi (BI1252) och grundläggande kemi I och II (KE0062 and KE0063)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Medansvariga:

- Institutionen för vatten och miljö - Institutionen för mark och miljö - Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Biologiområde: Ekologi

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1438 Anmälningskod: SLU-30363 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%