Ny sökning
BI1440

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi

Kursen omfattar genetik, cellbiologi och mikrobiologi. En viktig del av kursen utgörs av laborativ träning.


Vid föreläsningar, obligatoriska laborationer och gruppövningar behandlas följande avsnitt: • struktur, funktion och morfologi hos prokaryota och eukaryota celler samt virus

 • det genetiska informationsflödet: DNA-replikation, RNA-syntes, RNA-splitsning och proteinsyntes

 • biologiska membran, transportmekanismer och kommunikation i och mellan celler

 • celldelning och bildning av könsceller

 • mendelsk nedärvningsteori och dess utvidgning

 • genetisk rekombination och kopplingsanalys

 • mutationer

 • populationsgenetik och genresursbevarande

 • kvantitativ genetik

 • mikroorganismers cellstruktur, fysiologi, metabolism, genetik och tillväxt

 • mikroorganismernas betydelse för naturliga kretslopp och deras ekologiska interaktioner sinsemellan samt med makroskopiska organismer

 • metoder för att isolera, odla och studera mikroorganismer

 • metoder för desinfektion och avdödning av mikroorganismer

 • antimikrobiella substanser och resistensutveckling

 • mikroorganismernas systematik och taxonomi

 • informationssökning och skriftlig redogörelse för laborativa data


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:


gruppdynamik och självutveckling, kommunikation, informationskompetens, kritiskt tänkande och etik


Information från kursledaren

Hej!

you are very welcome to the course Genetics, cell biology and microbiology, BI1440. We start with a course information and course overview session on Monday, August 28 at 1 p.m. This will take place in Lennart Kennes hall at Biocentrum (https://epi-resurs.slu.se/AVS/lokalbokningswebb/LokalBeskrivning.cfm?ort=C&sal=C-240A281&rad=82&blad=Uppsala&lang=sv). Here you will find the course schedule and information about the course literature. All this info is also available in the Canvas page.

As a general overview of the course, it is divided into two parts: Genetics and Cell biology (from 28 August – 2 October) and Microbiology (2 October – 26 October). During the lectures, we will cover basic knowledge in those three topics (genetics, cell biology and microbiology). This knowledge is also the basis for carrying out the mandatory elements of the course: laboratories, problem solving, group exercises and exams. We therefore strongly recommend that you attend these lectures. You can register yourself for the course starting one week before the start of the course until a few days after the start of the course. You do this on the student web via the link "Mina studier". In order for you to be registered on the course, you need to meet the prerequisites, which include basic knowledge in chemistry corresponding to 10 credits of which 5 credits should be in biochemistry, see the course plan on the course website. If you have not yet achieved these prerequisites, please contact us. If you have any other questions regarding the course, you are also very welcome to contact us. Looking forward to meet you all in a couple of weeks! Course leaders German Martinez and Anna Westerbergh Plant Biology Department

german.martinez.arias@slu.se, tel. 018-673314; anna.westerbergh@slu.se, tel. 018-673340

------------------------------------------------------------------------------------

Hej!

Du är varmt välkommen till kursen Genetik, cellbiologi och mikrobiologi, BI1440. Vi börjar med upprop, kursinformation och kursöversikt måndagen den 28 augusti kl 13.00. Detta kommer att ske Lennart Kennes sal på biocentrum (https://epi-resurs.slu.se/AVS/lokalbokningswebb/LokalBeskrivning.cfm?ort=C&sal=C-240A281&rad=82&blad=Uppsala&lang=sv). Här hittar ni schema och information om kurslitteratur. All denna information finns också tillgänglig på Canvas-sidan.

Under första delen av kursen kommer vi att behandla genetik och cellbiologi (28 augusti – 2 oktober) och i den avslutande delen mikrobiologi (2 oktober – 26 oktober). Under föreläsningarna kommer vi att ta upp grundläggande kunskaper i genetik, cellbiologi och mikrobiologi. Dessa kunskaper är också grunden för genomförande av de obligatoriska momenten laborationer, problemlösningar, gruppövningar och tentamina. Vi rekommenderar därför starkt att ni närvarar vid dessa föreläsningar.

Du kan registrera dig själv till kursen med början en vecka innan kursstart fram till några dagar efter kursens början. Detta gör du på studentwebben via länken ”Mina studier”. För att du ska kunna bli registrerad på kursen behöver du uppfylla förkunskapskraven som omfattar grundläggande kunskaper i kemi motsvarande 10 hp varav 5 hp i biokemi, se kursplanen på kurshemsidan.

Om du ännu inte uppnått dessa förkunskapskrav så kontakta oss. Har du andra frågor rörande kursen är du också välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Kursledarna German Martinez och Anna Westerbergh

Inst. f. växtbiologi,

german.martinez.arias@slu.se, tel.018-673314; anna.westerbergh@slu.se, tel. 018-673340

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1440-10446 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursbok - genetik och cellbiologi

Biology - A Global Approach, 11th/12th edition
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky and Reece
ISBN: 9781292170435

Kursbok - mikrobiologi

Brock Biology of Microorganisms, Global edition- 16e upplagan. Pearson Education
Michael T. Madigan et al.
ISBN: 9781292404790


**Övrigt**
Dessutom ingår föreläsnings-presentationer, artiklar, laborations-instruktioner och text kopplat till övningsuppgifter som kurslitteratur. Dessa dokument finns tillgängliga på Canvas under moduler och sidor kopplade till de moment där denna kurslitteratur refereras till samt i filarkivet. Dessa dokument laddas upp löpande under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1440 Anmälningskod: SLU-10446 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%