Ny sökning
EX0896

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0896

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-10444)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-40044)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-30066)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-10058)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-40076)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-30150)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-10164)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-40113)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-30229)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-10247)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-40092)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-30189)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-10196)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-40110)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-30173)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E (EX0896-10202)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Kursplan

EX0896 Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E, 15,0 Hp

Independent project in Environmental science, G2E

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0301

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamenGrundnivå (G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,

- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats ska tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 15 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.

- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.

- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Medansvariga:

Institutionen för akvatiska resurser Institutionen för ekologi Institutionen för ekonomi Institutionen för energi och teknik Institutionen för mark och miljö Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för stad och land Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: EX0896 Anmälningskod: SLU-40188 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%