Ny sökning
EX0897

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-15 och 2023-11-05

Andra kursvärderingar för EX0897

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-30067)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-10059)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-50063)

2022-06-06 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-30151)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-10166)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-50065)

2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-30231)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-10248)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-50014)

2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-30075)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-10077)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-50020)

2019-06-10 - 2019-10-25

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-30172)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E (EX0897-10199)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

EX0897 Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E, 30,0 Hp

Master thesis in Environmental science, A2E

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamenAvancerad nivå (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet samt 7,5 hp vetenskaplig metodik på avancerad nivå (se under "Övriga upplysningar" i kursplanen). Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,

- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,

- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,

- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.

- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.

- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Förkunskapskravet på 7,5 hp vetenskaplig metodik på avancerad nivå uppfylls genom kursen The Process of Research: Methods, Data Analysis and Scientific Writing (15 hp) eller genom att man har minst 30 hp från de kurser som ingår i studieplanen (utbildningsplanens bilaga II) för något av följande masterprogram:

- EnvEuro,

- Soil and Water Management,

- Soil, Water and Environment,

- Sustainable Development.

För övriga sökanden görs individuell prövning.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Medansvariga:

Institutionen för akvatiska resurser Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för ekonomi Institutionen för energi och teknik Institutionen för mark och miljö Institutionen för stad och land Institutionen för växtproduktionsekologi Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: EX0897 Anmälningskod: SLU-50005 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%