Ny sökning
HO0134

Travsport och hästhantering I

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Kursplan

HO0134 Travsport och hästhantering I, 25,0 Hp

Harness racing and horse management I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2

Mål

Syftet med kursen är att ge färdighet i och förståelse för att köra, hantera och sköta hästar samt skötsel av hästars närmiljö.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- köra och rida travhästar med normal träningsstatus,

- analysera och reflektera över den egna färdigheten i körning och ridning av travhäst i syfte att kontinuerligt utveckla sin förmåga,

- redogöra för och tillämpa olika träningsmetoderna för travhästar samt utvärdera träningens effekter,

- redogöra för och anpassa utrustning för träning och tävling med travhäst,

- beskriva olika hovbeslag som används inom travsporten samt dess påverkan på friska hästars rörelsemönster,

- redogöra för den vuxna hästens kognition och inlärning,

- redogöra för aktuell lagstiftning och regelverk som rör arbete med hästar samt Svensk Travsports organisation och regelverk,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar och stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien och etik samt kunna identifiera åtgärder för en hållbar hästhållning.

Innehåll

Studenten utvecklar sin förmåga att tillämpa olika träningsmetoder med olika typer av vuxna travhästar. Moment för utveckling av den egna kör- och ridförmågan såsom utbildningslopp, kuskvärdering, arbete från marken, longering och ridning. Hästens svar på träning utvärderas genom att använda objektiva utvärderingsmetoder såsom hjärtfrekvensmätning och laktatmätning, detta används sedan vid träningsplanering. Studenten tränar det kommunikativa samspelet mellan häst och människa med stöd kopplat till hästens kognition och inlärning. Olika typer av hovbeslag och hur de påverkar olika hästars rörelsemönster studeras. Studenten får i praktiska moment utrusta, lasta och transportera hästar i samband med träning och tävling. Kursen innehåller moment om Svensk Travsports förutsättningar ekonomiskt, historiskt och organisatoriskt samt reglemente, bestämmelser och propositioner. I kursen ingår träning av travhäst samt utvärdering av olika träningsmetoders effekt på olika hästar. Vissa praktiska övningsmoment med träning av travhäst är obligatoriska. I form av ett obligatoriskt projektarbete utvärderas olika träningsmetoders effekt på olika hästar. I kursen ingår daglig skötsel och vård av hästar, utrustning och tillhörande anläggning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska examinationer och inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av, i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åvilar studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0109

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 63423 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0134 Anmälningskod: SLU-10177 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 40%