Ny sökning
HU0001

Perspektiv på hållbarhet

Den här kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv.Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Andra viktiga områden kursen belyser är skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet.I kursen ges en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt och en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling.

Information från kursledaren

Hej!

Via den här länken hittar du schemat till kursen: TimeEdit Sveriges lantbruksuniversitet - HU0001, Perspektiv på hållbarhet, HT2023, +2 objekt (3)

Obs att schemat kan komma att ändras.

Du kan också hitta schemat i pdf-form uppe till höger på denna sida.

Det finns inte en kursbok, utan ni kommer att få en litteraturlista vid början av varje modul i kursen.

Vi ser fram emot att träffa er i augusti!

MVH

Brian

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för HU0001

Läsåret 2022/2023

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10070)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10336)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

HU0001 Perspektiv på hållbarhet, 15,0 Hp

Sustainability Perspectives

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Begrepp och problematiseringar om hållbarhet 7,5 0202
Lösningar och utmaningar i hållbar utveckling 7,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt;

- Matematik 3b eller Matematik 3c,

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2

alternativt

- Matematik C

- Samhällskunskap A

Mål

Kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv. Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Kursen belyser skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet. Sammantaget ger kursen en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt. Kursen ska även ge en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling samt utveckla generella färdigheter för universitetsstudier.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Beskriva och förklara olika sätt att förstå hållbar utveckling med utgångspunkt i praktiska fall och/eller policyinitiativ

• Exemplifiera hur olika former av hållbarhet, hållbarhetsutmaningar och möjligheter kan belysas och analyseras utifrån olika vetenskapliga perspektiv och synsätt

• Identifiera och översiktligt beskriva förekomsten av mål- och intressekonflikter i hållbar utveckling

• Beskriva och kritiskt diskutera de "förenklade" problembilder och lösningsförslag som ofta förekommer i policyinitiativ och i aktuell forskning

• Söka, kritiskt förhålla sig till och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift

• Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen eller teman:

• Hållbar utveckling som ett omstritt och historiskt föränderligt begrepp

• Ideologiska perspektiv på hållbar utveckling

• Olika ämnesperspektiv på hållbar utveckling

• Aktuella exempel på hur olika aspekter på hållbarhet konkretiseras i policy och förvaltning

• Målkonflikter inom hållbar utveckling

• Rumslig, tidsmässig och administrativ skala i hållbar utveckling

• Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt

• Praktisk övning i problemhantering baserat på fallstudierKursen tar avstamp i olika konkreta utmaningar och förslag till lösningar på hållbarhetsproblem. Kursen innehåller föreläsningar, övningar i muntlig och skriftlig framställan, samt arbete individuellt och i grupp i form av exempelvis seminarier för att belysa olika perspektiv på, och utmaningar kopplade till, hållbar utveckling. Studenterna får praktisk övning i att kritiskt förhålla sig till olika hållbarhetsutmaningar såsom utveckling för vem, mot vad och enligt vem, samt avvägningar mellan olika mål genom att arbeta problembaserat och fallstudieorienterat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom:

• en skriftlig tentamen

• deltagande i obligatorisk bibliotekskurs

• redovisning av individuella arbeten och grupparbeten

• aktivt deltagande i obligatoriska seminarier
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi

Litteraturlista

Det finns ingen obligatorisk kursbok HT2023. Övrig litteratur delas ut i början av kursblock 1 och 2.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0001 Anmälningskod: SLU-10379 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%