Ny sökning
HU0006

Samhällsvetenskapliga teorier för hållbar utveckling

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper i hur samhällsvetenskapliga teorier kan användas för att förstå komplexa samhälls- och hållbarhetsfrågor som en förberedelse för fortsatta studier och självständiga arbeten (examensarbeten). Kursen ger studenterna en förståelse för hur teorier används i genomförandet av vetenskapliga arbeten inom hållbar utveckling.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen 'Samhällsvetenskapliga teorier för hållbar utveckling' (samläsning med 'Samhällsvetenskapliga teorier för landsbygdsutveckling')

Jag hoppas att ni har haft en fin sommar och är redo för kursstart 28 augusti. Vi träffas i sal Alnarp (A305) klockan 10.15.

Preliminärt schema inklusive litteraturlista hittar ni här på kurssidan. Notera att all litteratur finns tillgänglig i e-format, och ni kommer att nå den via Canvasrummet (som publiceras inom kort). Där kommer ni också att hitta detaljerade läsanvisningar, seminarieinstruktioner etc.

Jag ser fram emot att dra igång kursen och träffa er alla, och tveka inte att höra av er om ni har några frågor innan kursstart.

Allt gott,

Linus

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Kursplan och övrig information

Kursplan

HU0006 Samhällsvetenskapliga teorier för hållbar utveckling, 15,0 Hp

Social science theories in sustainable development

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp hållbar utveckling.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper i hur samhällsvetenskapliga teorier kan användas för att förstå komplexa samhälls- och hållbarhetsfrågor som en förberedelse för fortsatta studier och självständiga arbeten (examensarbeten). Kursen ger studenterna en förståelse för hur teorier används i genomförandet av vetenskapliga arbeten inom hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva och förklara olika vetenskapsteoretiska perspektiv
- beskriva huvuddragen i den samhällsvetenskapliga forskningshistorien
- beskriva, problematisera och använda vanliga samhällsvetenskapliga teorier inom hållbar utveckling
- förstå och använda viktiga teoretiska begrepp inklusive struktur, agens, makt, genus och klass
- diskutera konsekvenserna av val mellan olika teoretiska utgångspunkter för identifiering av forskningsproblem, formulering av frågeställningar och tolkning av empiriskt material inom hållbar utveckling.

Innehåll

#### Ämnesmässigt innehåll

Studenterna tränar sig på att använda och problematisera samhällsvetenskapliga teorier för att förklara specifika situationer och fenomen, samt att koppla empiriskt material till teoretiska förklaringsmodeller. Fokus ligger på att förstå och kunna använda teoretiska grundbegrepp som struktur, agens, makt, genus och klass. Studenterna får också lära sig att tolka olika vetenskapsteoretiska perspektiv för att förstå de huvudsakliga skillnaderna i perspektiv mellan naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning med fokus på hur teorier används. Genom att beskriva huvuddragen i den samhällsvetenskapliga forskningshistorien kan studenterna förstå och förklara samhälleliga frågors vetenskapliga sammanhang samt koppla dessa till aktuella hållbarhetsproblem samt forskning inom hållbar utveckling.

#### Genomförande

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och övningar.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: kritiskt tänkande, problemlösning, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation.

Följande moment är obligatoriska: närvaro vid seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0006 Anmälningskod: SLU-10390 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%