Ny sökning
HU0007

Samhällsvetenskapliga metoder för hållbar utveckling

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att samla in, ordna och analysera empiriskt material som förberedelse för examensarbetet som avslutar programmet. Studenterna resonerar kring styrkor och svagheter i olika metodval inklusive etiska aspekter. Exempel på metoder som studenterna får möta under kursen är intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer, enkäter och diskursanalys. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas och relateras till aktuell forskning inom hållbar utveckling. Kursen utvecklar generella kompetenser genom övning i akademiskt skrivande.

Kursplan och övrig information

Kursplan

HU0007 Samhällsvetenskapliga metoder för hållbar utveckling, 15,0 Hp

Social science research methods in sustainable development

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp hållbar utveckling varav 10 hp samhällsvetenskaplig teori.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att samla in, ordna och analysera empiriskt material som förberedelse för examensarbetet som avslutar programmet. Studenterna resonerar kring styrkor och svagheter i olika metodval inklusive etiska aspekter. Exempel på metoder som studenterna får möta under kursen är intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer, enkäter och diskursanalys. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas och relateras till aktuell forskning inom hållbar utveckling. Kursen utvecklar generella kompetenser genom övning i akademiskt skrivande.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- diskutera metod- och analysval för vetenskapliga arbeten inom hållbar utveckling och relatera dessa till olika vetenskapsfilosofiska perspektiv
- resonera kring styrkor och svagheter i olika metoder
- utföra självständig insamling och analys av empiriskt material med tonvikt på kvalitativa metoder
- identifiera och diskutera etiska aspekter som uppkommer vid metodval och i den övriga forskningsprocessen
- utföra grundläggande kvalitativ och kvantitativ analys av insamlat empiriskt material
- göra en enkel plan för ett vetenskapligt arbete
- följa grundläggande regler kring akademiskt skrivande.

Innehåll

#### Ämnesmässigt innehåll

Kursens huvudvikt ligger på att studenterna ska lära sig använda vanliga samhällsvetenskapliga metoder samt ordna och analysera insamlad empiri som förberedelse för det självständiga examensarbetet. Studenternas egna idéer om det självständiga arbetet och frågor kring metod och analys kommer till stor del forma undervisningen.

Del 1: Forskningsprocessen och forskningsmetodik

Den här delen av kursen diskuterar på vilka olika sätt forskare tar sig an en viss forskningsfråga och varför de gör det. Vilka styrkor och svagheter finns i olika angreppssätt inklusive användandet av olika metoder och sätt att analysera empiri? Vilka etiska aspekter uppkommer i forskningsprocessen och vad kan en forskare/student göra för att minimera etiska risker?

Del 2: Forskningsmetoder med fokus på kvalitativ forskning

I den här delen behandlas ett antal vanliga metoder såsom intervjuer, fokusgrupper och observationer. Metoderna konkretiseras dels via exempel från pågående forskning och dels genom seminarier som ger studenterna mer handgriplig erfarenhet samt möjlighet att diskutera och experimentera.

Del 3: Metod och analys i hållbar utveckling

I den här delen diskuteras olika, vanliga sätt att forska inom hållbar utveckling. Vanliga metoder att samla in data diskuteras (utöver de som redan diskuterats i Del 2 ovan) och kompletteras med olika sätt att analysera empiriskt material. Kvantitativ datainsamling via enkät behandlas. En enklare kvantitativ analys ingår också i denna del.

Del 4: Plan för vetenskapligt arbete och vetenskapligt skrivande

I den sista delen på kursen får studenterna öva på att sammanfoga metod och analys tillsammans med relevant teori i en enkel plan för ett vetenskapligt arbete. Den framtagna planen syftar till att få studenterna att börja med att aktivt fundera kring sitt eget tilltänkta examensarbete samt öva på att skriva vetenskapligt.

#### Genomförande

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom en kombination av introducerande föreläsningar och övningar av workshop-karaktär, vilka redovisas och diskuteras under seminarier. Kursen förbereder studenterna för att skriva sitt självständiga examensarbete genom att öppna upp för reflektioner kring tänkt ämne och aktivt experimenterande med olika metoder och sätt att analysera empirin för senare användning i examensarbetet. Kursens inlärning om metod och analys konkretiseras i en plan som syftar till att bilda en startpunkt för examensarbetet.

Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas aktivt i diskussionen av fallstudierna.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: akademiskt skrivande, vetenskapliga metoder, kritiskt tänkande och skriftlig kommunikation.

Följande moment är obligatoriska: närvaro vid seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning, godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0007 Anmälningskod: SLU-30339 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%