Ny sökning
HV0166

Fodervetenskap och vallfoderproduktion

Den här kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom foderanalyser, fodervärdering och foderproduktion. En särskild tonvikt ligger på vallfoder, men övriga fodermedel behandlas också, liksom utfodringsaspekter för icke grovfoderätande djurslag. Kursen innehåller förutom föreläsningar praktiska moment i form av foderanalyser, växtkännedom och studiebesök. Dessutom ingår övningar i foderoptimering och odlingsplanering av vall för olika ändamål. Kursdelarna om vallproduktion genomförs tillsammans med växtodlingsstudenter för att skapa en gemensam bas för framtida yrkesverksamhet.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0166

Läsåret 2022/2023

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-40134)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-40008)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-40025)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-40120)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-40135)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

HV0166 Fodervetenskap och vallfoderproduktion, 15,0 Hp

Feed science and forage production

Ämnen

Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Foderanalyser 6,0 0102
Foderoptimering 1,0 0103
Sluttentamen 8,0 0104

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- 180 hp på grundnivå, varav

- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin

alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)

samt

- Engelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är att skapa kunskap om kemiska analyser som beskriver sammansättning och utnyttjandet av fodermedel. Kursen omfattar fodermedel för herbi-, omni- och karnivorer. Ett särskilt fokus läggs på vallproduktionens komplexitet genom synergi mellan växtodlings- och husdjursvetenskap.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- föreslå och motivera relevanta processtekniker, skörde- och lagringsmetoder för vegetabiliska och animaliska fodermedel samt kunna värdera dess påverkan på fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,

- definiera och förklara nutritionella och antinutritionella egenskaper i olika fodermedel,

- föreslå och beskriva relevanta analyser för att bestämma fodrets näringsmässiga innehåll och värde,

- redogöra för och använda de grundläggande principerna för optimering av en foderstat eller foderblandning,

- ge konkret vägledning i frågor som rör vallodling och foderutnyttjande ur produktions- och naturvårdssynpunkt,

- analysera hur olika odlingsfaktorer av vallfoder påverkar mängd och näringskvalitet hos vallfodret med hänsyn till användningen som foder till olika djurslag samt annan användning,

- diskutera etiska aspekter vid val av fodermedel och utfodringsstrategi.

Innehåll

I föreläsningar behandlas samband mellan lagrings- och processmetoder och fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet. Metoder för att värdera vallfodrets odlings- och skördemetoder och dess näringsmässiga kvalitet för att användas till olika djurkategorier behandlas i föreläsningar, laborationer och övningsuppgifter. Kursen behandlar även fodermedlens nutritionella och antinutritionella egenskaper. En viktig del av kursen utgörs av foderlaborationer som studenterna genomför och utvärderar.

Kursen omfattar även seminarier, exkursioner och ett projektarbete. I kursen ingår föreläsningar, övningar, laborationer, studiebesök och projektarbete.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. laborationer, seminarium, projektarbeten, övningar och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader i samband med studiebesök kan tillkomma.Kursen kan inte ingå i examen samtidigt som kurserna BI1005, HV0117.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1005, HV0117

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

The literature for the course consists of a mandatory textbook on forage production, a strongly recommended textbook on animal nutrition and also of selected scientific papers and handouts. A few copies of the textbooks may be available in the Ultuna Campus library, both as e-books and in printed versions.

Mandatory textbook on forage production – required from course start is:

Improved Grassland Management – New Edition. (2011, 2013) by J. Frame & S. Laidlaw. 978-1-8479-7261-3 The Crowood Press, Wiltshire, UK. Available on- line: https://www.adlibris.com/se/e-bok/improved-grassland-management-9781847977274

Strongly recommended textbook on animal nutrition/forage utilization/feed evaluation is:

Animal nutrition by McDonald, P.; Edwards, R. A.; Greenhalgh, J. F. D.; Morgan, C. A.; Sinclair, L. A.; Wilkinson, R. G. (7th edition, 2011 or 8th edition, 2022). 978-1-2922-5166-0 Harlow, England. Available online: https://www.bokus.com/bok/9781292251660/animal-nutrition/

If you have any further questions, please contact course leader Horacio Gonda.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0166 Anmälningskod: SLU-40002 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%