Ny sökning
HV0167

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i sjukdomsgenetik och beteendeegenskapers genetik hos djur och förståelse för avelsarbetets konsekvenser för djurens hälsa och beteende, så att studenten kan arbeta för bättre djurvälfärd och hållbarhet.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0167

Läsåret 2022/2023

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40098)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40005)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40021)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40117)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40113)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

HV0167 Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, 15,0 Hp

Animal genetics - health, behaviour and welfare

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Avelsarbete 8,0 0104
Genetiska analyser 3,0 0102
Planera forskningsprojekt 4,0 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- 180 hp på grundnivå, varav

- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin varav 5 hp genetik

alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi och 5 hp genetik)

samt

- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i sjukdomsgenetik och beteendeegenskapers genetik hos djur och förståelse för avelsarbetets konsekvenser för djurens hälsa och beteende, så att studenten kan arbeta för bättre djurvälfärd och hållbarhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utförligt beskriva hur olika beteende- och hälsoegenskaper styrs genetiskt, hur dessa egenskaper har förändrats under domesticeringen och hur de kan förändras genom avelsarbete,

- diskutera och ge exempel på möjliga konsekvenser som avelsarbetet kan ha för djurens välfärd,

- beskriva hur molekylärgenetiska metoder används för att identifiera gener associerade med sjukdom och beteendestörningar,

- analysera beteende- och hälsoegenskaper och diskutera för- och nackdelar med olika metoder och modeller,

- integrera kunskaper om genetik, hälsa, beteende, djurskydd och djurvälfärd för att lösa komplexa problem inom djurhållningen,

- självständigt söka, sammanfatta, tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar om beteende- och hälsoegenskapers genetik,

- kommunicera med personer som har olika kunskapsbakgrund,

- diskutera djuretiska frågor och hållbarhetsaspekter med anknytning till beteende- och hälsoegenskapers genetik och formulera en ståndpunkt i sådana frågor.

Innehåll

Tre parallella delar löper längs hela kursen: föreläsningar, fallstudier och eget projektarbete.

Föreläsningarna handlar om hälsa och beteende hos lantbruks-, sport- och sällskapsdjur och tar upp epidemiologiska angreppssätt, dataregistrering, parameterskattning, molekylärgenetiska metoder, selektion och genetisk trend samt avelsprogram.Etiska frågeställningar och djurvälfärd behandlas fortlöpande under kursen. Studenterna tillämpar kunskaper från föreläsningar och kurslitteratur i fyra konkreta fall. Studenterna arbetar med fallen i grupper. I varje fall arbetar olika grupper med olika djurslag och egenskaper. Fallet avslutas med gemensamma redovisningar och diskussioner. Två större datorövningar kring parameterskattning och selektion ingår i kursen.I det individuella projektet planerar studenten en vetenskaplig studie inom beteende- eller hälsoegenskapers genetik, skriver en forskningsansökan, presenterar planen muntligt och utvärderar andra studenters ansökningar. I projektet får studenten möjlighet att fördjupa sig inom valfritt djurslag och fokusera på beteende- eller hälsoegenskaper. En etisk bedömning ska ingå i ansökan.Förutom i den skriftliga och muntliga examinationen förekommer obligatoriska moment inom t.ex. övningar, grupparbeten och redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom genetik-husdjursavel och statistik-matematik. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0102, HV0103, HV0114

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

HV0167 Animal genetics - health, behaviour and welfare

List of literature

1. Arvelius, P. 2014. Genetic evaluation of behaviour in dogs. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2014:59, 7-51.

2. Bishop, SC, Fleming, RH, McCormack, HA, Flock, DK and Whitehead, CC. 2000. Inheritance of bone characteristics affecting osteoporosis in laying hens. British poultry science, 41(1), 33-40.

3. Towards more sustainable animal breeding with Code EFABAR – EURACTIV 2022

4. Bishop, SC and Woolliams, JA. 2014. Genomics and disease resistance studies in livestock. Livestock science, 166, 190-198.

5. Brunberg, E, Rodenburg, B, Rydhmer, L, Kjaer, J, Jensen, P, Keeling, L. 2016. Omnivores Going Astray: A Review and New Synthesis of Abnormal Behavior in Pigs and Laying Hens. Frontiers in Veterinary Science, section Animal Behavior and Welfare 3:57. 15 pp. http://dx.doi.org/10.3389/fvets.2016.00057.

6. König, S. and May, K. 2019. Invited review: Phenotyping strategies and quantitative-genetic background of resistance, tolerance and resilience associated traits in dairy cattle. Animal. 13:5. Pp 897-908. https://doi.org/10.1017/s1751731118003208

7. Dawkins, M.S., Layton, R. 2012. Breeding for better welfare: genetic goals for broiler chickens and their parents. Animal Welfare 21, 147-155.

8. Dodman, NH, Karlsson, EK, Moon-Fanelli, A, Galdzicka, M, Perloski, M, Shuster, L, Lindblad-Toh, K, Ginns, EI. 2010. A canine chromosome 7 locus confers compulsive disorder susceptibility. Molecular Psychiatry 15, 8-10.

9. Dohoo, I.R., 2014. Bias — Is it a problem, and what should we do? Preventive veterinary medicine, 113(3), 331-337.

10. Emanuelson, U. and Egenvall, A., 2014. The data – Sources and validation. Preventive veterinary medicine, 113(3), 298-303.

11. Grimsrud, KM, Nielsen, HM, Navrud, S, Olesen, I. 2013. Households' willingness-to pay for improved fish welfare in breeding programs for farmed Atlantic salmon. Aquaculture 372–375, 19–27.

12. (Grandinson, K. 2005. Genetic background of maternal behavior and its relation to offspring survival. Livestock Production Science 93, 43-50.) – not used 2022

13. Haskell, MJ, Simm, G, Turner, SP. 2014. Genetic selection for temperament traits in dairy and beef cattle. Frontiers in genetics. October 2014, vol 5, 368, 61-78.

14. Jensen, P. 2006. Domestication—from behaviour to genes and back again. Applied animal behaviour science, 97(1), 3-15.

15. Jensen, P. 2015. Adding ‘epi-’to behaviour genetics: implications for animal domestication. Journal of Experimental Biology, 218(1), 32-40.

16. Jönsson, L., Näsholm, A., Roepstorff, L., Egenvall, A., Dalin, G. and Philipsson, J. 2014. Conformation traits and their genetic and phenotypic associations with health status in young Swedish warmblood riding horses. Livestock Science, 163, 12–25.

17. Karlsson, E.K., Baranowska, I., Wade, C.M., Hillbertz, N.H.S., Zody, M.C., Anderson, N., Biagi, T.M., Patterson, N., Pielberg, G.R., Kulbokas, E.J. and Comstock, K.E., 2007. Efficient mapping of mendelian traits in dogs through genome-wide association. Nature genetics, 39(11), pp.1321- 1328.

18. Liinamo, A-E., et al., 2007. Genetic variation in aggression-related traits in Golden Retriever dogs. Applied Animal Behaviour Science, 104(1-2)

19. Leenstra, Napel, Visscher and Sambeek 2016. Layer breeding programmes in a changing production environment: a historic perspective. World’s poultry science Journal 72, 21-35.

20. Malm, S., Fikse, W.F., Danell, B. and Strandberg, E., 2008. Genetic variation and genetic trends in hip and elbow dysplasia in Swedish Rottweiler and Bernese Mountain Dog. Journal of animal breeding and genetics, 125(6), pp.403-412.

21. Mattiello, S., Battini, M., Andreoli, E., Barbieri, S. 2011. Short communication: Breed differences affecting dairy cattle welfare in traditional alpine tie-stall husbandry systems. J. Dairy Sci. 94, 2403–2407.

22. Muir, WM, Cheng, HW, Croney, C. 2014. Methods to address poultry robustness and welfare issues through breeding and associated ethical considerations. Frontiers in genetics Nov 2014, vol 5, article 407. Pp 93-103.

23. Martin, W., 2014. Making valid causal inferences from observational data. Preventive veterinary medicine, 113(3), pp.281-297.

24. Understanding Animal Welfare – Keeling et al 2018 (In: Appleby, M.C., Olsson, A and Galindo. F. (Eds). Animal Welfare, 3rd edition. CABI Publishing, Wallingford, pp. 16-38. (2nd Edition is also ok to use))

25. Rauw and Gomez-Raya 2015. Genotype by environment interaction and breeding for robustness in livestock Frontiers in Genetics 20 oct 2015 doi 10.3389/fgene.2015.00310.

26. Rydhmer, L & Lundeheim, N. 2008. Breeding pigs for improved welfare. In: Welfare of pigs – from birth to slaughter. Eds: L Faucitano & AL Schaefer. Wageningen Academic Publishers. p 243-270.

27. Persson M.E., et al., 2018. Sociality genes are associated with human-directed social behaviour in golden and Labrador retriever dogs. PeerJ Nov 6;6:e5889

28. Shrestha, M. 2017. Genetics of equine insect bite hypersensitivity and genetic diversity in horses. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2017:1, pages 13-65.

29. Removed literature

30. Tang, R., et al., 2014. Candidate genes and functional noncoding variants identified in a canine model of obsessive-compulsive disorder. Genome biology, 15(3), p.R25.

31. Van Laere, A.S., et al., 2003. A regulatory mutation in IGF2 causes a major QTL effect on muscle growth in the pig. Nature, 425(6960), pp.832-836.

32a. Sandøe, P., et al., 2021. Hornless cattle – is gene editing the best solution? In H. Schübel, & I. Wallimann-Helmer (Eds.), Justice and food security in a changing climate: EurSafe 2021, Fribourg, Switzerland, 24-26 June 2021 (pp. 324-330). Wageningen Academic Publishers.

32b. Eriksson, S., et al., 2018. Breeding and ethical perspectives on genetically modified and genome edited cattle. J Dairy Sci Jan;101(1):1-17

33. Goodwin, S., McPherson, J.D., McCombie, W.R., 2016. Coming of age: Ten years of next-generation sequencing technologies. May 17(6):333-51.

34. Viluma, A., Mikko, S., Hahn, D., Skow, L., Andersson, G., Bergström., T.F., 2017. Genomic structure of the horse major histocompatibility complex class II region resolved using PacBio long-read sequencing technology. Sci Rep. Mar 31;7:45518

35. Noh, J.H., et al., 2017. Integrating evolutionary and regulatory information with a multispecies approach implicates genes and pathways in obsessive-compulsive disorder. Nat Commun. Oct 17;8(1):774.

36. Sayyab S., et al., 2016. Whole-Genome Sequencing of a Canine Family Trio Reveals a FAM83G Variant Associated with Hereditary Footpad Hyperkeratosis. G3 (Bethesda). 6(3):521-7

37. Rydhmer, L., 2020. Advances in understanding the genetics of pig behaviour. In: Understanding the behaviour and improving the welfare of pigs (ed: S Edwards). Burleigh Dodds Science Publishing.

38. Bourne, P.E., Chalupa L. M., 2006. Simple Rules for Getting Grants. PLoS Comput Biol. 2(2):e12

39. Strandberg, E., 2017. Introduction to statistical methods (written for the course)

40. Lyons, L.A., 2015. DNA mutations of the cat: The good, the bad the ugly. J Feline Med Surg. 17(3):203-19

41. Low, M., et al., 2019. Demography, heritability and genetic correlation of feline hip dysplasia and response to selection in a health screening programme. Sci Rep 9(1):17164

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0167 Anmälningskod: SLU-30016 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%