Ny sökning
HV0202

Avancerad djurnutrition

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0202

Läsåret 2022/2023

Avancerad djurnutrition (HV0202-10263)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan

HV0202 Avancerad djurnutrition, 15,0 Hp

Advanced Animal Nutrition

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Avancerad djurnutrition - del I 10,0 0102
Avancerad djurnutrition- del II 5,0 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 180 hp grundnivå- 30 hp biologi på avancerad nivå

eller 30 hp husdjursvetenskap på avancerad nivå

eller 30 hp djuromvårdnad på avancerad nivå

eller 30 hp veterinärmedicin på avancerad nivå- 5 hp nutrition eller fodervetenskap på avancerad nivå- Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap om metabolism och utnyttjande av näringsämnen för olika djurslag och djurkategorier. Kursen syftar även till att ge en inblick i teori och forskningsmetodik som används inom ämnet.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:- analysera hur olika strategier för nutrition och utfodring påverkar metabolismen hos olika djurkategorier,

- analysera hur olika strategier för nutrition och utfodring påverkar centrala endokrina system som reglerar metabolismen,

- utvärdera olika faktorer som påverkar energimetabolism och energibehov hos djur,

- förklara funktionen av näringsmässigt viktiga vitaminer och mineraler i metabolismen samt reflektera över miljöpåverkan av mineraler i husdjursproduktionen,

- beskriva grundläggande mekanismer för hur nutrigenomik och epigenetik kan påverka metabolismen,

- utvärdera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom ämnet,

- utvärdera vetenskaplig data och få en grundläggande förståelse för olika faktorer som kan påverka dess variation.

Innehåll

Kursen ger en specialisering i nutrition med en stark koppling till metoder och frågeställningar som är aktuella för dessa i forskningen inom husdjursvetenskap. Kursen inkluderar lärandeaktiviteter bestående av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och praktiska övningar. Studenten kommer genomföra ett fördjupat arbete i grupp eller individuellt som presenteras skriftligt och muntligt.Obligatoriska aktiviteter förekommer, så som t.ex. seminarier, muntlig och skriftlig presentation och examination. I kursen tränas även generella vetenskapliga färdigheter med särskild tonvikt på kritiskt tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter att du har goda kunskaper i nutrition och (husdjurs-) vetenskapliga metoder.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Course books

Cheeke, P. R. & Dierenfeld, E. S., 2010. Comparative animal nutrition and metabolism.** **CABI Publishing, CAB International, Wallingford, Oxon, UK (H ISBN 9781845936310)

Nutritional Physiology of Farm Animals, 1983. Edited by John RookP. C. Thomas. Longman, London, NY. 704 pp. ISBN-139780582455870

Suttle, N. F. 2010. Mineral nutrition of livestock. CAB eBooks. Available at:https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103291114

McDowell, LR. 2000. Vitamins in Animal and Human Nutrition. 2nd edition. Available at: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=362149

Recommended books

Champe, P. C., Harvey, R. A. & Ferrier, D. R., 2008. Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 4th edition/ Or other similar biochemistry literature.

Sjaastad, Ø. V., Hove, K. & Sand, O. 2003/2010. Physiology of domestic animals. / Or other similar animal physiology book.

Scientific papers

Selected scientific papers will be available on course start and used throughout the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0202 Anmälningskod: SLU-10069 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%