Ny sökning
JU0038

Miljörätt

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för JU0038

Läsåret 2022/2023

Miljörätt (JU0038-30115)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Miljörätt (JU0038-30209)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Miljörätt (JU0038-30184)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Miljörätt (JU0038-30171)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Miljörätt (JU0038-30197)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Miljörätt (JU0038-30137)

2018-02-15 - 2018-03-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

JU0038 Miljörätt, 7,5 Hp

Environmental Law

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:

- kunna orientera sig i EU:s miljörätt,

- ha kunskap om de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt, således de regler om skydd för yttre miljö (vatten, luft, ekologi, landskapsbild m m) som gäller vid markanvändning och naturresursutvinning och vid olika slags hantering av miljöfarliga produkter

– ha kunskap om miljöprocessen och om rättsliga metoder för miljökontroll

- ha en metodisk färdighet vid praktisk tillämpning av miljörättsliga regler.

Innehåll

Kursen innefattar undervisning om främst följande:

- Juridikens grunder och grundläggande relevant EU-rätt: Syftet är att ge sådan kunskap om rättsregler, rättskällor och rättstillämpning så att den följande miljörättsliga undervisningen kan förstås.

- Plan- och marklagstiftning: Främst plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om hushållning med mark- och vattenområden.

- Miljöbalkens allmänna delar: De regler som är allmängiltiga för hela balkens tillämpningsområde; allmänna hänsynsregler, miljökonsekvensbeskrivningar, miljökvalitetsnormer, prövning och tillsyn m.m.

- Naturvård: Miljöbalkens regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen.

- Skyddslagstiftning: Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jordbruk, kemikalier och avfall.

- Lagstiftning om naturresursutvinning, t.ex. miljöbalkens regler om vattenverksamhet, minerallagstiftning samt lagstiftning om jakt och fiske. Balkens regler behandlas relativt ingående, övrig lagstiftning översiktligt.

- Reparativa krav och sanktioner: Översiktligt om miljöbalkens regler om förorenade områden, skadestånd för miljöskada och sanktioner.Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier samt självstudier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända redovisningar på seminarierna, godkänd tentamen samt närvaro vid obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kurstillfället ges ej som fristående kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  • Michanek, G., Zetterberg, C., ”Den svenska miljörätten”, 5:te uppl., Iustus förlag, 2021. Ca 600 kr i bokhandeln.
  • Lagtextkompendium; finns att köpa på SLU:s Servicecenter för självkostnadspris i samband med kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0038 Anmälningskod: SLU-30326 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%