Ny sökning
JU0038

Miljörätt

Kursen innefattar undervisning om främst följande:  • Juridikens grunder och grundläggande relevant EU-rätt: Syftet är att ge sådan kunskap om rättsregler, rättskällor och rättstillämpning så att den följande miljörättsliga undervisningen kan förstås.  • Plan- och marklagstiftning: Främst plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om hushållning med mark- och vattenområden.  • Miljöbalkens allmänna delar: De regler som är allmängiltiga för hela balkens tillämpningsområde; allmänna hänsynsregler, miljökonsekvensbeskrivningar, miljökvalitetsnormer, prövning och tillsyn m.m.  • Naturvård: Miljöbalkens regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen.  • Skyddslagstiftning: Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jordbruk, kemikalier och avfall.  • Lagstiftning om naturresursutvinning, t.ex. miljöbalkens regler om vattenverksamhet, minerallagstiftning samt lagstiftning om jakt och fiske. Balkens regler behandlas relativt ingående, övrig lagstiftning översiktligt.  • Reparativa krav och sanktioner: Översiktligt om miljöbalkens regler om förorenade områden, skadestånd för miljöskada och sanktioner.
Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier samt självstudier


Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Miljörätt!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2024-02-01–2024-02-15. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför salstentamen stänger 10 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

JU0038-30326 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för JU0038

Läsåret 2022/2023

Miljörätt (JU0038-30115)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Miljörätt (JU0038-30209)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Miljörätt (JU0038-30184)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Miljörätt (JU0038-30171)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Miljörätt (JU0038-30197)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Miljörätt (JU0038-30137)

2018-02-12 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  • Michanek, G., Zetterberg, C., ”Den svenska miljörätten”, 5:te uppl., Iustus förlag, 2021. Ca 600 kr i bokhandeln.
  • Lagtextkompendium; finns att köpa på SLU:s Servicecenter för självkostnadspris i samband med kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0038 Anmälningskod: SLU-30326 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%