Ny sökning
JU0039

Förvaltningsrättslig översiktskurs

Under kursen kommer du huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. .

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för JU0039

Läsåret 2022/2023

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30111)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30197)

2022-01-17 - 2022-03-27

Läsåret 2020/2021

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30215)

2021-01-20 - 2021-03-25

Läsåret 2019/2020

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30156)

2020-01-20 - 2020-03-25

Kursplan och övrig information

Kursplan

JU0039 Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15,0 Hp

Course on Administrative Law

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen del I 7,5 0102
Redovisning 3,0 0103
Tentamen del II 4,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga till att självständigt hantera och analysera inom offentlig verksamhet bedriven verksamhet vad gäller allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt och regler om allmänna handlingars offentlighet förekommande frågor av enklare slag.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- känna till de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters verksamhet.

- förstå betydelsen av innehållet i dessa.

- kunna identifiera och analysera i offentlig verksamhet vanligt förekommande problem av rättslig art.

- kunna upprätta förslag till beslut för ärenden inom det angivna området.

- kunna göra bedömningen att ärendet/beslutet skall överlämnas till överordnad tjänsteman.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. Kursen är indelad i 4 avsnitt.Det första avsnittet behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. Den juridiska metoden är ett genomgående tema.Det andra avsnittet behandlar de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet.Det tredje avsnittet behandlar kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen och laglighetsprövningen enligt Kommunallagen.Slutligen finns ett fjärde avsnitt som behandlar regler om allmän handlings offentlighet. Där behandlas också de regler som gäller för personuppgifter och sekretess.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga deltentamina samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ges i samarbete med Uppsala universitet och examineras av examinator på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Tidsmässiga förskjutningar kan förekomma i början eller slutet av perioden då kursen ges, då de båda universitetens perioder inte är helt korrelerade.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Litteraturlista

Se kurslitteratur på Uppsala universitets kurssida: Kursplan för Förvaltningsrättslig översiktskurs - Uppsala universitet (uu.se)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0039 Anmälningskod: SLU-30360 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%