Ny sökning
JU0041

Beskattningsrätt

Huvudvikten av kursen är lagd på studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxeringsförfarandet och skattebetalningsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt.


Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner. Därefter genomgås inkomstslagen - tjänst, kapital och näringsverksamhet - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstslagen studeras. Vidare tas särskilda beskattningsfrågor upp för genomgång och analys såsom fåmansföretagsbeskattningsreglerna, koncernbeskattningsreglerna, mervärdesskatten och den internationella skatterätten.


Lärarledd undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och närvarokravet specificeras i studiehandledningen. Utöver detta är det obligatoriskt att medverka i så kallat basgruppsarbete. Med basgruppsarbete avses gruppvisa förberedelser inför varje seminarium. Basgruppen hålls samman hela kursen. Innan basgruppsförberedelserna ska samtliga medlemmar ha förberett samtliga uppgifter inför seminariet. Varje enskild basgrupp och basgruppsmedlem ska vara förberedd att föredra samtliga seminarieuppgifter under varje seminarium. Om en grupp eller enskild student befinns vara oförberedda medges inte godkänd närvaro.


Deltagande under seminarieverksamheten är ett viktigt led i att tillgodogöra sig innehållet på kursen samt en korrekt metod för att applicera rättsregler på konkreta problem.


Till stor del är undervisningen upplagd med självstudier utifrån problembaserat övningsmaterial och med tillgång till "konsulterande" lärare.


Information från kursledaren

Välkommen till kursen Beskattningsrätt VT 2024!

Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet. All undervisning och tentamina sker på Uppsala Universitet.

Uppdaterad information gällande kursen finner i följande länk: https://uppsala.instructure.com/courses/85313

Registrering

Registrering sker på SLU via Ladok Student. Självregistreringen är öppen 2024-02-27 – 2024-03-13.

Vi skickar en registreringslista till UU i samband med kursstart. Kom därför ihåg att registrera er i god tid för att få tillgång till deras studentportal och kursmaterial. Ni måste vara registrerade på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för anmälan till exempelvis tentamen.

Du måste vara antagen och registrerad både hos SLU och Uppsala Universitet för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.

Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras ändå. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen.

Om du vill kunna nås av sms från kursledaren t.ex. vid sjukdom eller lokalbyte, vänligen kontrollera att rätt mobilnummer finns i Ladok Student.

Om du avbryter kursen skall du omgående meddela kursledaren via e-post som i sin tur meddelar utbildningsadministrationen, som då lägger in ett avbrott i Ladok. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok Student inom 3 veckor från kursstart.

Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se.
Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Helena Bouveng, helena.bouveng@fek.uu.se.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

JU0041-40164 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för JU0041

Läsåret 2023/2024

Beskattningsrätt (JU0041-20173)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Beskattningsrätt (JU0041-40120)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Beskattningsrätt (JU0041-20130)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

* Compulsory

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agronomprogrammet - ekonomi Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0041 Anmälningskod: SLU-40164 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%