Ny sökning
LK0330

Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering

I kursen diskuteras och granskas värderingar och processer som formar och påverkar den kommunala planeringen. Den framtida markanvändningen och bättre underlag för beslut diskuteras i en kommun i ljuset av klimatförändringar, hållbar utveckling och medborgarinflytande. Landskapet, så som det formuleras i den europeiska landskapskonventionen, är utgångspunkt och samhällets mål, lagstiftning mm ger ramarna. De svenska planeringsfrågorna ställs genom ett konkret exempel i relation till europeiska och globala förutsättningar. Planeringsteorier och metoder presenteras och diskuteras i föreläsningar och seminarier. I en större övningsuppgift formuleras ett förslag till framtida markanvändning och belyses konsekvenserna i en översiktsplan för en kommun.

Kursen ger insikter i en projektledares roll för översiktlig planering på kommunal och regional nivå som täcker både juridiska processer, samarbetsstrategier bland specialister, miljöbedömningar och allmänhetens deltagande.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0330

Läsåret 2022/2023

Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering (LK0330-30041)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering (LK0330-30111)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering (LK0330-30142)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering (LK0330-30029)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0330 Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering, 15,0 Hp

Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgifter 1-4 4,0 0302
Litteraturseminarier 2,0 0303
Projektarbete 6,0 0304
Individuell uppsats 3,0 0305

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp landskapsarkitektur och/eller fysisk planering och/eller stadsplanering och/eller landsbygdsutveckling, samt kunskaper motsvarande Engelska 6, eller antagen till Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för och diskutera ett urval teorier och metoder för planering och hållbar utvecklingFärdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- reflektera och diskutera landskapets förutsättningar i förhållande till hållbar utveckling, utifrån nationella, europeiska och globala förhållanden

- använda och reflektera över inventerings-, analys- och presentationsmetoder som används vid översiktlig planering

- undersöka och reflektera över olika former av planeringsprocesser med demokratiska metoder samt konflikthanteringVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- diskutera etiska förhållningssätt och dilemman förknippade med planerarrollen.

Innehåll

Kursen utgår från en kommun eller del av kommun. Landsbygden inklusive en eller flera mindre tätorter studeras utifrån sitt samband med huvudorten och utifrån ett landskapsperspektiv. Landskapets förutsättningar och problem analyseras också i ett översiktligt perspektiv i förhållande till nationella, europeiska och globala förhållanden. Centrala begrepp som landskap, demokrati och etik analyseras och diskuteras. Kommunens huvudort studeras i detta helhetsperspektiv men ägnas inte någon fördjupad analys.I flera mindre övningsuppgifter ska kursdeltagarna i grupp utifrån en utvald kommun arbeta med olika arbetsmetoder för utveckling av kommunen eller en del av den och en studieresa görs till området. Förutom övningar om metoder för samråd samt landskapsanalys utarbetas framtidsbilder i form av visioner och scenarier för kommunens/kommundelens hållbara utveckling. Utifrån dessa övningar formuleras och motiveras – i text och på karta – förslag till rekommendationer för framtida markanvändning. Av planen ska även konsekvenserna av planförslaget tydligt framgå.I föreläsningar och genom litteraturstudier behandlas olika teorier och metoder som gäller fysisk planering allmänt respektive planeringsprocesser, inklusive kommunikativa metoder för konflikthantering. I seminarier diskuteras hur synen på planeringens roll i samhället och därmed också planerarprofessionen har utvecklats under de senaste decennierna.För att studenten skall fördjupa sina kunskaper om fysisk planering, dess möjligheter och begränsningar, studeras hur lagar, regler, målsättningar, avtal, stimulansåtgärder mm som rör översiktlig fysisk planering påverkas av samhällets utveckling, regionalt, nationellt och internationellt. Avslutningsvis reflekterar studenten i en artikel över hur olika värden hanterats i övningsuppgifterna samt vidare över den översiktliga planeringens möjligheter att påverka dessa värden.Studieresa, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination av artikel, godkända övnings- och seminarieuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ger 10 hp färdighetsträning.Kostnader i samband med studieresa är helt eller delvis finansierad av studenten. Information om kostnader är tillgänglig på kurshemsidan 4 veckor innan kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0438, LP0527, LP0543, LP0578, LK0225, LK0256

Litteraturlista

Books

Kristjánsdóttir, S. (2017) Nordic experience of sustainable planning. Abington: Routledge. (Available as e-book from the library, you need to be logged into the library to access the book)

Selman, P. (2012) Sustainable landscape planning: the reconnection agenda. Abington: Routledge. (Available as e-book from the library, you need to be logged into the library to access the book)

Westin, M, Calderon, C. & Hellquist, A. (2014) The Inquiry Based Approach (IBA) - a facilitator’s handbook. SWEDESD.

Academic articles

Calderon, C. & Butler, A. (2019) Politicising the landscape: a theoretical contribution towards the development of participation in landscape planning, Landscape Research, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2019.1594739

Campbell, H. 2012. ‘Planning ethics’ and rediscovering the idea of planning. Planning Theory, 11, 379-399. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1473095212442159

Flyvbjerg, B. (2004) Phronetic planning research: theoretical and methodological reflections, Planning Theory & Practice, 5:3, 283-306. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1464935042000250195

Forester, J. (2006) Making Participation Work When Interests Conflict: Moving from Facilitating Dialogue and Moderating Debate to Mediating Negotiations, Journal of the American Planning Association, 72:4 ,447 — 456. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01944360608976765

Hendler, S. (2005). Towards a Feminist Code of Planning Ethics. Planning Theory & Practice, 6, 53-69. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1464935042000334967

Isserman, A. (1985). Dare to Plan: An Essay on the Role of the Future in Planning Practice and Education. The Town Planning Review, 56(4), 483-491. http://www.jstor.org/stable/40112237

Joks, S., Østmo, L., & Law, J. (2020). Verbing meahcci: Living Sámi lands. The Sociological Review, 68(2), 305-321. doi:10.1177/0038026120905473

Metzger, J. (2013). Placing the Stakes: The Enactment of Territorial Stakeholders in Planning Processes. Environment and Planning A: Economy and Space, 45(4), 781–796. https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a45116

Reed, M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. & Stringer, L. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, Volume 90, Issue 5, 1933-1949, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Richardson, T. (2005). Environmental assessment and planning theory: four short stories about power, multiple rationality, and ethics. Environmental Impact Assessment Review, 25, 341-365. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925504001192

Watson, V. (2006). Deep Difference: Diversity, Planning and Ethics. Planning Theory, 5, 31-50. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1473095206061020

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0330 Anmälningskod: SLU-30150 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%