Ny sökning
LK0346

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst

Huvudfokus i kursen ligger på nutida hållbar stadsutveckling på stadsdelsnivå. Studioprojektarbetet är organiserat som grupparbete. Handledning, föreläsningar och seminarier stödjer projektarbetet. Hållbar utveckling undersöks och utvärderas för olika urbana morfologiska karaktärer. Tonvikten ligger på de gröna och blåa strukturerna i förhållande till bebyggelsestrukturen, gatunät och offentliga mötesplatser. Metoder för att samla platsspecifika kunskaper inkluderar teckning för hand som ett kraftfullt analysverktyg. Projektet utvecklar färdigheter för att hitta konstnärliga hållbara lösningar på tekniska och funktionella stadsbyggnadsproblem. Presentation av idéer använder en kombination av digitala verktyg och handritade skisser.Kursen innehåller metoder för att utvärdera hållbarhetsparametrar och arbeta med juridiska stadsbyggnadsprocesser för miljöbedömning. Mallen för projektrapporten följer en vetenskaplig struktur som hjälper samarbetet i gruppen att komma överens om lösningar som bygger på teori och egna inventerings- och analys resultat. Strukturen möjliggör reflektion och diskussion om alternativ till det projektförslaget. En individuell tentamen sammanfattar den viktigaste hållbara stadsdesignteori som diskuteras på föreläsningar och seminarier.

Information från kursledaren

Welcome to Studio - Landscape architecture for sustainable urban design!

The course starts 31st of October at 13.00, please see preliminary timetable.

Course litterature will be provided on Canvas as pdf's or links, no need to buy any litterature in advance.

More information will come once the Canvas page is up running.

Looking forward to seeing you all!

Best, Helena

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0346

Läsåret 2022/2023

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20029)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20044)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20096)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20021)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0346 Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst, 15,0 Hp

Studio - Landscape architecture for sustainable urban design

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller fysisk planering och/eller samhällsgeografi och/eller samhällsplanering, samt kunskaper motsvarande Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Syftet med denna avancerade kurs är att studenten ska få fördjupad kunskap om stadsbyggnadskonsten ur ett landskapsperspektiv inriktat mot ett långsiktigt hållbart samhälle.Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- definiera och beskriva olika historiska och samtida stadskaraktärer och deras koppling till stadsbyggnadsideal och landskapsarkitektur samt till ekologisk, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling.Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- inom givna ramar tillämpa metoder som är relevanta för landskapsarkitektur och stadsbyggnadskonst för analys av kulturmiljöer, urbana grön-blå strukturer och långsiktig hållbarhet.

- i ett projekt utveckla, utforma och motivera ett förslag till hållbar utveckling av en stadsdel, eller en liten stad, i form av en utarbetad vision eller ett program som innehåller relevanta strukturer och illustrerar huvudsakliga utformnings-principer

-använda såväl handritning som tillgängliga digitala visualiseringsverktyg samt professionellt språk i utarbetandet av stadsutvecklingsförslag.Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- reflektera över hållbar stadsutveckling med avseende på landskapet, kultur- och naturvärden, ekologisk och social miljö, i ett internationellt sammanhang.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar, fältarbete, studieresa, projektarbete i grupper och en skriftlig individuell tentamen.Huvudfokus ligger på det nutida stadslandskapet, och det slutmålet är ett förslag till långsiktigt hållbar förnyelse av en befintlig stadsdel eller en liten stad, baserat på teoretiska kunskaper samt kunskaper om platsens förutsättningar. Förslaget och de relaterade analyserna utarbetas i en projektgrupp och dokumenteras i form av en rapport över visionen eller programmet som också presenteras muntligt.Tidigare godkända metoder för analys och undersökning av stadsmiljöer används och fördjupas, alternativa metoder för analys av upplevelser av platser och kulturmiljöer införs och tillämpas.Litteratur om stadsplanekonsten studeras. Exempel och ideal från de senaste hundrafemtio åren diskuteras i texter och seminarier ur estetiska, ekologiska och sociala aspekter. Förtätning och grönstruktur är teman för diskussion och reflektion.Studiebesök/studieresa genomförs för att illustrera fall av intresse för projektarbetet. Syftet är att inspirera och att utöka referensramarna användbara för utvecklingen och utformningen av förslaget.

Seminarier, övningar, studieresor och aktiviteter som är kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete i grupp och godkänd skriftlig individuell tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.Resekostnader till platsen för projektarbete och studieresa finansieras eller delfinansieras av studerande. Information om kostnader kommer att finnas tillgänglig på kursens hemsida 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0429, LP0526, LP0545, LP0582, LK0224, LK0250

Litteraturlista

Public Places Urban Spaces

By Matthew Carmona, Tim Heath, Taner Oc, Steve Tiesdell

Second edition, Copyright Year 2011

ISBN 9781856178273

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0346 Anmälningskod: SLU-20114 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%