Ny sökning
LK0347

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur

Kursen innehåller teoretisk och praktisk kunskap i urbanekologi för utformning av hållbara stadslandskap. Individuella övningsuppgifter och projektarbeten i grupp stöds av handledning, föreläsningar, seminarier och exkursioner. I början av kursen ligger tyngdpunkten på att förstå den teoretiska grunden för urbanekologi och dess praktiska tillämpning i landskapsarkitektur både i Sverige och internationellt. Successivt flyttas sedan tyngdpunkten till att tillämpa denna kunskap på ritsal, t.ex. genom att utveckla konceptuella strategier och mer detaljerade gestaltningslösningar baserade på verkliga situationer i Sverige.

Studiokursen hanterar ett brett spektrum av begrepp, såsom landskapsmönster och miljöprocesser, störningar, succession, fragmentering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, samt mänskliga och kulturella perspektiv på stadslandskap. Kursen kommer även att beröra specifika tekniklösningar får hållbara stadslandskap samt metoder för långsiktigt hållbar förvaltning.

Kursen berör övergripande frågor för stad-land såväl som detaljerade exempel inom en specifik stadsdel.

Kursen innehåller reflektion och kritisk bedömning av modern landskapsarkitektur i förhållande till ekologiska krav. Ritsalsarbetet utvecklar färdigheter att muntligt och visuellt kommunicera komplexa tvärvetenskapliga designlösningar.

Exkursioner runt Uppsala och en längre resa i Sverige eller grannländerna ger insikter i tillämpning av ekologiska designprinciper. Resekostnader bekostas av studenten.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0347

Läsåret 2022/2023

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40029)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40039)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40055)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40018)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0347 Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Studio – Urban ecology for landscape architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Litteraturworkshop + studiebesök 4,0 0202
Övergripande gestaltningsförslag (grupparbete) 2,5 0203
Detaljerat gestaltningsförslag (individuellt) 5,5 0204
Artikel (individuellt) 3,0 0205

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller landskapsplanering och/eller fysisk planering och/eller byggd miljö, samt kunskaper som motsvarar Engelska 6, eller antagen till mastersprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla teoretisk och praktisk kunskap om urban ekologi vid utformning av hållbara landskap.Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara den teoretiska grunden för urbanekologi och dess tillämpning i utövandet av landskapsarkitektur.

- presentera kunskaper från exempel på genomförda ekologiska landskapsarkitekturprojekt i Sverige och internationellt.Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- applicera viktiga urbanekologiska teorier på ett landskapsarkitektoniskt koncept.

- utforma projekt baserade på ekologiska lösningar och biodiversitet i städer som inkluderar människor och kulturella perspektiv på övergripande och detaljerad nivå i landskapet.

- kommunicera komplexa tvärvetenskapliga designlösningar genom framgångsrika visuella och verbala metoder.Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- reflektera över ekologiska värden i förhållande till landskapsarkitektur och hållbar utveckling.

- kritiskt granska samtida landskapsarkitekturprojekt utifrån etablerade ekologiska krav.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och studioprojekt och har två delar. En teoretisk del som omfattar terminologi och huvudaspekter av landskaps- och urbanekologi och principer för ekologisk design. En praktisk del där dessa kunskaper tillämpas i verkliga fall.Studenterna diskuterar och arbetar med ett brett spektrum av aspekter inom området, t.ex. landskapsstrukturer och processer, störningar, succession, fragmentering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, tekniska miljövänliga lösningar och långsiktigt hållbar förvaltning.Studenterna producerar konceptuella strategier och ekologiska designlösningar i grupp på ett övergripande nivå, för till exempel hantering av grön-blå strukturer i övergripande stad-land skala. På individuell nivå utformar studenterna viktiga urbanekologiska lösning på detaljerad nivå exempelvis för en i stadsdel eller ett stadskvarter. De olika förslagen kommer att baseras på verkliga situationer, platser och scenarier i Sverige. Teman kan växla mellan år och hantera bostäder, rekreation, kommunikation, hälsa, handel etc.Studiebesök i Uppsala och en längre resa i Sverige eller grannländerna ger viktiga insikter i hur ekologiska designprinciper kan genomföras.Projektarbete, seminarier, övningar, fältresor och aktiviteter som är kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete och godkänt i individuella övningar samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.Resekostnader inom kursen finansieras av studenten. Information om kostnader kommer att finnas tillgänglig på kursens hemsida 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litteraturlista

The Routledge Handbook of Urban Ecology 2nd edition, published 2021
Ian Douglas, PML Anderson, David Goode, Michael C. Houck, David Maddox, Harini Nagendra, and Tan Puay Yok
Available online as e-book via SLU library. Chapters:

**Chapters in the book to read: 4, **11,12,18, 19, 23, 29-31 (one of these chapters depending on the organisms of interest), 47, 55, 57, 61, 77 and 78.

Articles
Messy Ecosystems Orderly Frames, Joan Iverson-Nassauer Download Messy Ecosystems Orderly Frames, Joan Iverson-Nassauer


[Motivations for Conserving Urban Biodiversity, ]()[ Download Motivations for Conserving Urban Biodiversity,]()Donald C. Dearborn, Salit Kark
[Land sharing vs. land sparing: does the compact city reconcile urban development and biodiversity conservation?, ]()[ Download Land sharing vs. land sparing: does the compact city reconcile urban development and biodiversity conservation?,]()Masashi Soga, Yuichi Yamaura, Shinsuka Koike, Kevin J. Gaston

Perceived sensory dimensions: An Evidence-based Approach to Greenspace Aesthetics, Stoltz, Grahn.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0347 Anmälningskod: SLU-40076 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%