Ny sökning
LK0358

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap

Som landskapsingenjör arbetar du med att utveckla, konstruera och ta hand om gröna utemiljöer. Utemiljöerna kring arbetsplatser, skolor och bostäder, liksom miljöer avsedda för rekreation och andra utomhusaktiviteter hör till de inslag i vardagen som påverkar oss mest. Därför är det viktigt att funktion, upplevelsevärde, hållbarhet och trygghet är integrerade med varandra, till exempel när nya bostadsområden växer fram.I den här kursen får du genom föreläsningar och möten med yrkesverksamma landskapsingenjörer och studiebesök på några arbetsplatser en bred presentation av yrkesrollen och framtida arbetsmarknad.Om du ska ha ansvar för utvecklingen och skötseln av lummiga grönområden och andra spännande utomhusmiljöer behöver du kunskaper om växter och dess förutsättningar för att växa och frodas. Genom litteraturstudier, demonstrationer och fältvandringar får du kunskap om användningsområden, klimathärdighet och upplevelsevärden för olika växter. I kursen ingår även moment som studieteknik, informationssökning, kommunikation och presentationsteknik.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LK0358

Läsåret 2022/2023

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10348)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10118)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10191)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap (LK0358-10300)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0358 Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap, 15,0 Hp

Introduction course for landscape engineers, and plant knowledge

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Botanik 4,0 0202
Yrkesrollen 6,0 0203
Växtkännedom 5,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till studierna vid SLU samt yrkesrollen som landskapsingenjör. Kursens syfte är också att ge studenten grundläggande kunskaper om växter och växtfysiologi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- översiktligt redogöra för landskapsingenjörens verksamhetsområden och arbetsuppgifter

- identifiera och namnge ett urval av växter

- beskriva ståndortskrav, användningsområden och upplevelsevärden för växter i ett bassortiment

- översiktligt redogöra för växternas inre och yttre uppbyggnad samt anpassningar till olika ståndortsfaktorer.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till universitetsstudier, SLU, studentkåren och utbildningen. I föreläsningar och övningar får studenten kännedom om de utbildningssystem som studenten kan komma i kontakt med under sina studier på SLU. Här ingår även moment som studieteknik, informationssökning, kommunikation och presentationsteknik.Genom föreläsningar och möten med yrkesverksamma landskapsingenjörer och studiebesök på några arbetsplatser ges en bred introduktion/presentation till/av yrkesrollen och framtida arbetsmarknad.Kursen ger grundläggande kunskap om växtriket, växters inre och yttre byggnad, fysiologi och anpassningar till olika miljöfaktorer. Fokus ligger på förståelse för hur växten påverkas av olika omvärldsfaktorer. Undervisningen bygger på föreläsningar, exkursioner och övningar.I kursen studeras även växtmaterial genom lärarledda demonstrationer och självstudier. Genom litteraturstudier, demonstrationer, fältvandringar och obligatoriska övningar utvecklas kunskap om användningsområden, klimathärdighet och upplevelsevärden för växterna i ett utvalt bassortiment. Momentet innehåller flera examinationer med växtidentifiering, som genomförs utomhus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litteraturlista

1) Växtbiologi
**Författare: **Tom Ericsson
**Kommentar: **Finns att köpa i servicedisken på SLU Ultuna

2) Stadsträdslexikon. Referenslitterur
**Författare: **Sjöman H. Slagstedt J.
**Kommentar: **Denna är Referenslitteratur inget obligatoriskt

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0358 Anmälningskod: SLU-10155 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%