Ny sökning
LK0368

Digital Landskapsvisualisering

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LK0368

Läsåret 2022/2023

Digital Landskapsvisualisering (LK0368-10007)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Digital Landskapsvisualisering (LK0368-10265)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Digital Landskapsvisualisering (LK0368-10125)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0368 Digital Landskapsvisualisering, 15,0 Hp

Digital Landscape Visualisation

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap eller

• samhällsbyggnadsteknik.och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se under övriga upplysningar.ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet.samtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursens syfte är att öva olika arbetssätt för digitala landskapsvisualiseringar i landskapsgestaltning- och planering, samt att genom en spännvidd av exempel och referenser skapa en bred förståelse för möjligheter och begränsningar med digitala visualiseringar inom landskapsarkitektur och fysisk planering.Lärandemål

Vid avslutad kurs ska studenten

- kunna använda digitala verktyg för 3D-modellering, bildredigering och presentation som redskap för att visualisera landskap i olika gestaltnings- och planeringsskeden

- ha grundläggande förståelse för tekniken bakom 3D-modellering och digitala bilder

- ha god teoretisk kunskap om visuell kommunikation

- ha aktuell kunskap om hur digitala verktyg används för visualisering av landskap nationellt och internationellt

- kunna förhålla sig kritiskt till användandet av digitala verktyg för visualisering av landskap

Innehåll

I kursen ges föreläsningar i ämnen relevanta för digital landskapsvisualisering. I praktiska övningar får studenten arbeta med digitala verktyg och reflektera över olika arbetssätt. Studenterna uppmanas att söka nya alternativa infallsvinklar för att förbättra visualiseringar och presentationer av sitt material. Litteraturseminarier hålls kring visuell kommunikation och hur det påverkar landskapsgestaltning och -planering. Vikt läggs både på genomförande av övningsuppgifter och på teoretisk förståelse av ämnet.Seminarier, inlämning av övningsuppgifter och projektarbete är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och presentationer

Godkända redovisningar av övningsuppgifter

Aktivt deltagande i obligatoriska moment
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

God datorvana samt grundkunskaper i CAD rekommenderas starkt.

Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.Länk till instruktioner för portfolio:

https://www.slu.se/lam-portfolio/

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0284

Litteraturlista

Mandatory literature

Technical handbooks (will be for borrowable at the start of the course)

SketchUp Compendium

V-Ray Compendium

Adobe Photoshop: Classroom in a book 2020 release
Author(s): Andrew Faulkner & Conrad Chavez

Seminar literature (reader) (will be for sale at the start of the course)

Barron, Errol. Drawing/Thinking – Confronting an Electronic Age

Drawing in the Digital Age, p 112-12

Jamieson, Harry. 2007. Visual Communication: More than Meets the Eye ‘In-Forming’ and Meaning, p 45-59

Mertens, Elke.** **2010. *Visualizing Landscape Architecture-Functions, Concepts **Strategies *Functions Time, p 102-115

**Schulz, Adrian. *2009. Architectural Photography *p 7-8, 54-73,

**Rekittke, Joerg; Paar, Philip. **2010. Dirty Imagery – The challenge of invonvenient reality in 3D landscape architecture

Trieb, Marc*.2008. Photographic landscapes*. Photographic Landscapes: Time Stilled, Place Transposed Layout & typology (reader) (will be for sale at the start of the course)

**Lupton, Ellen. **2010. *Thinking with type *p 37-42, 52, 54-55, 58, 80, 102, 104-105, 108.

**Samara, Timothy. **2002. *Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop *Coming to order, p 14-21 Grid Basics, p22-31

Reference literature/Optional literature

Landscape visualisation

Digital Drawing for Landscape Architecture - Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site Design
Author(s): Bradley Cantrell, Wes Michaels

Grose, **Margaret. **2014, Journal of Landscape Architecture, 2014:1

*Reading the colours of plants at a finer scale, *p 42-47

Rendering

Rendering in SketchUp
Author(s): Daniel Tal

Digital Lighting and Rendering

Author(s): Jeremy Birn

V-ray 2.0 för SketchUp

Author(s): Camilla Ravenna, André Ravenna

3D-modeling/SketchUp

SketchUp 7.1 for Architectural Visualization - Beginner's Guide
Author(s): R De Jongh

Layout/Graphic Print Production/Visual communication etc

A Guide To Graphic Print Production / Grafisk kokbok 3.0 : guiden till grafisk production
Author(s): Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg

Getting It Right With Type - The Do:s and Don´t:s of Typography 
Author(s): Victoria Squire, Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman

Bild och Budskap - ett triangeldrama om bildkommunikation
Author(s): Bo Bergström

Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur
Author(s): Bo Bergström

Samspel text bild: för text- och bildmänniskor, som vill förstärka sina budskap inom information, nyhetsförmedling och reklam
Author(s): Bo Bergström

Första hjälpen i typografi: en handledning i hur man utformar texter
Author(s): Hans Peter Willberg

**Grafisk design: en introduction **
Author(s): Lennart Hansson, Mattias Kristiansson, Erika Palmquist

Kim, Mikyoung. 2012. Representing Landscapes

Hybrid Drawings, p 142-153

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0368 Anmälningskod: SLU-10119 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%