Ny sökning
LK0387

Designprojekt – Komposition och materialitet

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0387

Läsåret 2022/2023

Designprojekt – Komposition och materialitet (LK0387-40009)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Designprojekt – Komposition och materialitet (LK0387-40125)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Designprojekt – Komposition och materialitet (LK0387-40074)

2021-03-24 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0387 Designprojekt – Komposition och materialitet, 15,0 Hp

Design project - Composition and Materiality

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap eller

• samhällsbyggnadsteknik.och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se länk under övriga upplysningar.ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitetoch motsvarande 15 hp i landskapsarkitektur på avancerad nivåsamtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:

- utarbeta gestaltningsförslag som huvudsakligen baseras på uttryck och interaktion mellan olika material och materialkaraktärer.

- förstå olika materials ursprung och karaktärsdrag och kunna använda dess kunskaper i kompositioner och innovativ materialanvändning.

- bedöma olika material i relation till miljömässig hållbarhet och underhåll.

- utveckla koncept till komposition i komplexa situationer

- kommunicera idéer, förslag och reflektioner såväl grafiskt som verbalt.

Innehåll

Kursen är en fördjupning av gestaltningskunnande där komposition av olika materialkaraktäristika såsom form, färg, textur, åldrande och andra aspekter utgör verktygen. Designprojektet innehåller en hög grad av komplexitet. I laborativa och experimentella kursmoment utvidgas referensramarna.Kursens fokus ligger på kortare och längre övningar, individuella och i grupp, som presenteras och diskuteras kritiskt. Föreläsningar, exkursioner och litteraturseminarier utgör viktiga delar utvecklande av kunskap.Kursen innehåller föreläsningar, litteraturseminarier (obligatoriska), opponering/kritik (obligatoriska), studiebesök med obligatoriska övningar, workshops, självständigt studioarbete och självständigt skrivarbete.Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektprogrammet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinator kommer att bedöma inlämnade obligatoriska uppgifter samt presentationerna av dessa, i synnerhet designuppgifterna. Detaljerad information om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart. Kursdeltagares kunskaper och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att bedömas.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Länk till instruktioner för portfolio: https://www.slu.se/lam-portfolio/Hög närvaro vid det självständiga studioarbetet i grupp är starkt rekommenderat och nödvändigt.Tidigare kurser i material och konstruktion rekommenderas.Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0335

Litteraturlista

COURSE LITERATURE** **

**Design project - Composition and materiality **

LK0387, 15 ECTS, 2023, course period 4

**Mandatory readings: **

Book for Literature Seminar 1:

Dee, Catherine (2012).* To Design Landscape. Art, Nature & Utility. London and New York, Routledge. *

Mandatory literature below will be available at the virtual classroom Canvas

Compendium for Literature Seminar 2:

Bergsjö, A. (2017). *Materials in the outdoor environment and sustainability *(bilingual Swedish/English), Department of Landscape architecture, Planning and Managment

SLU Alnarp [Unpublished manuscript]

Articles for Case Place study:

Francis, M. (2001). *A Case Study Method For Landscape Architecture. *Landscape Journal.Vol. 20 (1), 15-29.

doi: 10.3368/lj.20.1.15

Szanto, C (2016). *The polysensory dynamics of ambiance. Exemple of a *Japanese garden (Murin-an).

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01414165

Journal articles for light workshop:

Fontenell, C V (2008). *The importance of lighting *to the experience of architecture - the lighting approach in architectural competitions. KTH.

https://www.semanticscholar.org/paper/The-importance-of-lighting-to-the-experience-of-in-Kvalitetsfr%C3%A5gor-Fontenelle/8b8936e12ac1153f8142f6ae8cc1728af4db19a2

Moyer, J L (2013). The landscape lighting book. 2. ed. Hoboken, N.J.: Wiley

Luminous Composition, 19-32, Public Spaces 205-209, Plant Materials 221-228.

Matusiak, B., Fridell Anter, K., Arnkil, H., Klarén, U. (2011). *PERCIFAL method in use: Visual evalutation of three spaces. *AIC 2011 midterm meeting, Zurich – Interaction of colour & lighte in the arts and sciences – proceedings.

Journal articles for sound workshop:

Brown, A. L., Muhar, A. (2007). *An approach to the acoustic design of outdoor space. *Journal of Environmental Planning and Management. Volume 47 (6), 827-842.

https://doi.org/10.1080/0964056042000284857.

Cerwén, G. (2020) Listening to Japanese gardens II: expanding the soundscape action design tool. Journal of Urban Design Volume 25 (5), 607-628.

https://doi.org/10.1080/13574809.2020.1782183

Hosanna research project, (2013) *Novel solutions for quieter and greener cities. *Summary broschure, The project was funded from the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007–2013) under grant agreement n° 234306, collaborative project HOSANNA. [Unpublished material]

Rasmussen, S. E. (1964). Experiencing architecture. 1. ppk ed. Cambridge, Mass.: M.I.T. 224-237.

Schafer, R. M. (1994[1977]). The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. Rochester, Vt.: Destiny Books. 3-12, 205-213

Articles for fieldwork:

Treib, M. (ed), Andersson, T. (1993). *Erik Glemme and the Stockholm park system. *Modern Landscape architecture: A critical review

Andersson, T. (2012). *Landscapes of resistance. *Paisea Landscape Architecture Magazine. (8), 4-11.

Isling, B. (2005). *A typology for the parks of Stockholm. *Garden History 32(2):248

DOI: 10.2307/4150384

Sundström, E. (2004). *The Restoration of Norr Mälarstrand: A linear park of the Stockholm School. *Garden History Vol. 32(2), 272-278.

*Skogskyrkogården. *World heritage list, no 558 Information course compendium.

A list for further optional reading will be published on Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0387 Anmälningskod: SLU-40035 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%