Ny sökning
LK0391

Projektledning för landskapsingenjörer 1

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Projektledning för landskapsingenjörer 1!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2023-08-14–2023-08-31. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LK0391

Läsåret 2022/2023

Projektledning för landskapsingenjörer 1 (LK0391-10034)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Projektledning för landskapsingenjörer 1 (LK0391-10127)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0391 Projektledning för landskapsingenjörer 1, 7,5 Hp

Project management for landscape engineers 1

Ämnen

Företagsekonomi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomistyrning för projektledare 5,0 0102
Projektarbete 2,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp inom landskapsarkitektur.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande förståelse för att initiera och leda projekt ur ett processorienterat perspektiv som är tillämpbar på urbana miljöer och landskap. Kursen integrerar studenternas kunskap om urban utveckling med företagsekonomiska ansatser och metoder såsom intressentanalys, ekonomistyrning, kontroll och utvärdering. Särskild betoning läggs vid kvantitativ metod som ligger till grund för ekonomiska beslutsunderlag.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:Kunskap och förståelse

- Redogöra för centrala koncept och metoder för processinriktad ledning med avseende på urban utveckling

- Tillämpa och kritiskt utvärdera grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag samt kvalitets- och miljöledningFärdighet och förmåga

- Upprätta en projektplan och redogöra för de olika faserna samt beräkna tid och kostnader för markbyggnadsprojekt och skötselarbeten.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier, projektarbete samt självstudier.Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas kostnadskalkylering samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom markbyggnad och -skötsel.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Medansvariga:

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0363

Litteraturlista

Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb, Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén
9789147110957

https://www.adlibris.com/se/bok/den-nya-ekonomistyrningen-bok-med-elabb-9789147110957


Rekommenderad litteratur: Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110964

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Företagsekonomi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0391 Anmälningskod: SLU-10305 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%